Εταιρική Ταυτότητα Η ταυτότητα της επιχείρησης

Δείξτε στους πελάτες σας την εικόνα που αντιπροσωπεύει καλυτερη την ταυτότητα της επιχείρησης σας.

Με τη χρήση ενός λογοτύπου

που να δείχνει ξεκάθαρα τι περιμένει να βρει ο πελάτης σας

και να μένει σαν σταθερή εικόνα αναφοράς στο μυαλό του

Αυτό απαιτεί προσεκτική συζήτηση και ανάλυση όλων των στοιχείων που συνθέτουν την επιχείρηση στο σύνολό της ώστε να καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Credits:

Created with images by VFS Digital Design - "Business Card Design" • VFS Digital Design - "Logo Redesign" • Not A Scratch - "Company logo" • arsaldhillo - "EMAAR-Management-Education"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.