1. Stelling onderzoeken Logboek Zonder eerste wereldoorlog was er geen tweede wereldoorlog

2. Mindmap

3. Bronnen zoeken op internet

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

http://www.entoen.nu/eerstewereldoorlog

4. Zoektips

5. Test

6. Betrouwbaarheid beoordelen

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

Meerdere auteurs, namen alleen bekend maar geen andere informatie over te vinden.

Wikipedia is een groot informatiebedrijf, er staat heel veel informatie op de site.

5 februari voor het laatst bijgewerkt.

Meerdere mensen hebben de site bijgewerkt en hebben verschillende bronnen gebruikt.

Er staat heel veel informatie wat ik niet wist.

Deze bron is bruikbaar

http://www.entoen.nu/eerstewereldoorlog

Ik kan de auteur(s) niet vinden op de site.

Op deze site staat informatie over geschiedenis.

Er is geen informatie te vinden over de auteur en de tijd.

Er staan verschillende bronnen bij: http://www.eerstewereldoorlog.nu/....

Er staat veel handige informatie op de site.

Deze bron is niet bruikbaar

7. Bronnen vastleggen

8. Wat is een explainer video

Hier staan drie explainer video's over mijn onderwerp. Ik heb deze gekozen omdat ze duidelijk zijn en goede informatie geven.

9. Tips

Verplaats je in een ander

Gebruik een vergelijking om het beter te begrijpen

"Eerst het bos daarna de bomen" vertel eerst het grote verhaal daarna de details

Gebruik gemakkelijke taal

10. Script

Mijn stelling is: "Zonder eerste wereldoorlog was er geen tweede wereldoorlog." Na de eerste wereldoorlog kreeg Duitsland de schuld. Duitsland moest een groot stuk land inleveren en een grote boete betalen. Hitler was een Duitse soldaat in de eerste wereldoorlog. Later kwam hij aan de macht, hij was nog steeds boos dat Duitsland de schuld kreeg. Om die rede zou Hitler andere landen zijn binnengevallen. Niet iedereen is het daarmee eens, zo vinden anderen dat Hitler gewoon meer macht wilde.

De voorstanders zijn vooral Duitse mensen want zij waren toen ook boos omdat zij de schuld kregen.

De tegenstanders zijn mensen die erg boos op Hitler waren (zoals Joden en immigranten).

Explainer Video

The End

Created By
Harrie van de Sunweb
Appreciate

Credits:

Created with images by tylerthompson1984 - "First World War" • geralt - "town sign place name sign final"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.