พิมลพรรณ สว่างเรือง 570112010022

ประวัติส่วนตัว

น.ส.พิมลพรรณ สว่างเรือง (ไอซ์)

เกิดวันที่ 18 เมษายน 2539

ที่อยู่ปัจจุบัน 20 ตรอกศิริอำมาตย์ ถ.บุญศิริ เเขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เบอร์โทรศัพท์ 081-4579242

E-mail 570112010022@dpu.ac.th

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทำไมถึงอยากเรียน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เพราะว่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นคณะที่ดิฉันชื่นชอบ ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ทำให้อยากที่จะเรียนรู้ ศึกษาในคณะนี้ ซึ่งคณะนี้สามารถต่อยอดเเละพัฒนาศักยภาพของดิฉันให้พร้อมรับต่อหน้าที่การงานในอนาคตได้
กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม
งานสมัชชาคุณธรรมเเห่งชาติ ครั้งที่ 8 รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
เสวนาวิชาการ เรื่องรัฐธรรมนูญเเละการตรวจสอบการใช้อำนาจ
สัมมนา ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก
เเนะนำหนังสือ E-book
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/P0810.pdf

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.