Loading

CYNHADLEDD SALT 2019 Beth mae dysgu ac addysgu yn edrych fel drwy lens y dyfodol? #SUSALT19

Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu SALT

Bydd Gynhadledd Flynyddol 11eg SALT, ar Ddysgu ac Addysgu (#SUSALT19) yn cymryd lle ar Ddydd Mercher 17eg o Orffennaf 2019 yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae. Mae’r gynhadledd yn rhoi’r cyfle i gydweithwyr ddod at ei gilydd fel cymuned i rannu syniadau ac ymarferion da. Efallai bod gennych chi enghraifft o brosiect ymchwil pedagogeg, adborth o ymyriad dysgu newydd neu newyddbeth mewn dysgu ac addysgu. Os ydych yn teimlo bydd o fudd i staff a myfyrwyr ar draws y sefydliad, ystyriwch rannu’ch meddyliau, syniadau ac ymarferion.

Bydd Tocynnau ar gael yn fuan ar Eventbrite.

Beth mae dysgu ac addysgu yn edrych fel drwy lens y dyfodol?

Thema'r Gynhadledd

Beth mae dysgu ac addysgu yn edrych fel drwy lens y dyfodol?

Wrth i ni edrych ymlaen tuag at ddathliadau Canmlwyddiant yn 2020, y flwyddyn yma rydym ni'n gwahodd chi i rannu'ch profiadau yn benodol, wrth ofyn i'ch cyflwyniad ffocysu ar y dyfodol. Mae SALT yn gwahodd cynigion ar gyfer sesiynau i’r gynhadledd i arddangos ymarfer da ac effeithiol mewn dysgu, addysgu ac asesiad ar draws y Brifysgol, drwy lens y dyfodol.

Academi Dysgu ac Addysgu SALT
Yn y gynhadledd byddwn ni'n chwilio sut mae ein profiadau ni'n siapio ein dyfodol, gan ystyried y siwrnai a'r pen daith ~ Yr Athro Jane Thomas, Cyfarwyddwr SALT

Hoffwn i chi ystyried beth sydd wedi gweithio i chi, neu ddim wedi, rhannu strategaethau ac ymyriadau rydych wedi defnyddio neu'n mynd i ddefnyddio, ac yn hollbwysig, arddangos sut bydd eich siwrnai yn cyfarwyddo'ch ymarfer dysgu yn y dyfodol. Rydym enwedig yn croesawi ceisiadau cydweithredol yn cynnwys dysgwyr sy'n arddangos persbectif y dysgwr a gall cael effaith ar brofiad dysgwyr eraill yn Abertawe.

Dyddiad cau cyflwyniadau 30 ebrill 2019

Dyddiad Cau Cyflwyniadau

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynnigion yw hanner nos, 30ain o Ebrill 2019.

Cofiwch, y cynnig rydych yn cyflwyno nawr, os dderbyniwyd, bydd yn cael ei ddefnyddio yn rhaglen y gynhadledd ac yw'r ffordd gynradd y bydd cyfranogwyr yn dewis pa sesiynau i fynychu.

ffurf y sesiynau

Ffurf y Sesiynau

Rydym yn gwahodd cynnigion ar gyfer ffurfiau Pecha Kucha, Cyflwyniadau Arferol, Posteri a Gweithdai. Dylid cynnigion cael ei gyflwyno gan ddefnyddio'r ffurflen google ar-lein ar gyfer un math o sesiwn.

 • Pecha Kucha (6 munud a 40 eiliad)
 • Cyflwyniad Arferol (20 Munud)
 • Gweithdy (60 Munud)
 • Poster (Angen PDF a Phapur)

Dylid eich cynnig ddangos sut mae eich sesiwn yn gweddu â Thema'r Gynhadledd a hefyd cyfeirio at y meini prawf dewis bydd yn cael ei ddefnyddio gan y panel adolygu. Dylid amlinellau’r sesiynau bod yn ddigon manwl i gyfranogwyr cael syniad o beth i ddisgwyl wrth fynychu’ch sesiwn. Dylid Gweithdai bod mewn fformat rhyngweithiol, arloesol a chreadigol ee Hacio, Gwneud, Rhannu, Chwarae ayyb.

Nodyn : Bydd Cyfarwyddyd Pellach ar gyfer Ffurfiau Cyflwyniadau, gan gynnwys Pecha Kucha a Chyflwyniadau Posteri, yn cael ei gyhoeddi ar y wefan yn fuan.

Meini Prawf Dewis

Dylid pob cynnig cyfeirio at thema’r gynhadledd a ni ddylid mynd y tu hwnt i’r cyfrif geiriau (500 o eiriau ar y mwyaf). Bydd crynodebau yn cael eu dewis gan y Panel Adolygu yn erbyn y meini prawf canlynol. Bydd yna bwyslais penodol ar ba mor arloesol a rhyngweithiol bydd eich sesiwn:

 • A. A yw’r teitl a’r crynodeb yn disgrifio’r sesiwn yn fanwl?
 • B. Ydy’r sesiwn yn cyfateb â thema’r gynhadledd?
 • C. A yw’r sesiwn a gynigir wedi ysgrifennu’n glir ac yn briodol?
 • Ch. Ydy’r sesiwn yn arloesol / wedi cynllunio i fod yn rhyngweithiol ac yw’n glir sut bydd y cyfranogwyr yn cael eu denu?
 • D. A yw canlyniadau/negeseuon o’r sesiwn yn glir ac yw’n sôn beth fydd cyfranogwyr yn buddio o’r sesiwn?
 • Dd. A fydd y sesiwn yn cyfrannu’n gadarnhaol i’r gynhadledd ac i ddysgu ac addysgu yn y Brifysgol?
 • E. Yw’r fformat a’r math o sesiwn a ddewisir yn addas ar gyfer pwnc y cyflwyniad?
 • F. Ydy’r cynnig yn rhannu data ymchwil neu ymarferiad da mewn dysgu, addysgu ac asesiad yn ystod y sesiwn?
 • Ff. Ydy’r sesiwn yn cynnwys y 5 elfen ganlynol: arloesi, ailadroddadwyedd, effaith, tystiolaeth a chwmpas?
canllawiau ar gyfer cyflwyno

Canllawiau ar Gyfer Cyflwyno Cynnig

Dylid eich crynodeb cael ei gyflwyno ar-lein erbyn Ebrill 30 2019. Os yw eich cynnig yn cael ei dderbyn gan y Panel Adolygu, bydd eich crynodeb yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyhoeddiad rhaglen y gynhadledd. Byddwch yn cael gwybod y canlyniad erbyn dechrau mis Mehefin.

Beth i gynnwys yn eich Crynodeb

 • Teitl, nodau ac amcanion o’r sesiwn wedi’ cynnig a sut mae hwn yn cysylltu i thema’r gynhadledd
 • Fformat y sesiwn
 • Awdur arweiniol a manylion unrhyw gyfranwyr eraill
 • Ni ddylid eich Crynodeb fod yn fwy na 500 o eiriau
 • Am enghraifft o gynigion llwyddiannus, gwelir gwefan y gynhadledd blwyddyn ddiwethaf

Amlinelliad y Sesiwn

Bydd gofyn i chi ddarparu Amlinelliad y Sesiwn (amlinelliad o’r sesiwn gan gynnwys sut bydd yn cael ei strwythuro, dadansoddiad o weithgareddau rhyngweithiol a sut byddwch yn denu cyfranogwyr). Nid yw hwn yn cael ei gynnwys yn y cyfrif geiriau ar gyfer y crynodeb.

Allweddeiriau

I helpu diffinio cynnwys y sesiwn ac i ddefnyddio ar wefan y gynhadledd a’r rhaglen, darparwch tri allweddair, wedi’ gwahanu gan goma. (Nid yw hwn yn cael ei gynnwys yn y cyfrif geiriau).

Nodyn

Bydd yr awdur arweiniol yn derbyn cyfathrebiad o Drefnydd y Gynhadledd. Gallwch ychwanegu cyfrannwr ychwanegol i’ch cynnig a gallwch gael eich enwi ar gynnig arall fel cyfrannwr ond efallai ni fydd yr amserlen yn galluogi i chi cyflwyno mewn mwy nag un slot. Ni ddylid cyflwyno cynigion sydd wedi cael eu cyhoeddi, cyflwyno na gosod rhywle arall.

cyflwyno eich cynnig

Cyflwyno eich Cynnig

Dylid cynnigion cael ei gyflwyno erbyn 30 Ebrill 2019 gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein sydd ar gael gan ddefnyddio'r botwm isod.

Manylion Pellach

Gwelwch Wefan y Gynhadledd am fanylion pellach.

gorffennaf 17 2019 y neuadd fawr, campws y bae, abertawe
Created By
Deb Baff
Appreciate

Credits:

See the Future! by Tadeusz Lakota https://unsplash.com/@tadekl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.