Loading

Cylchlythyr ADAA (Hydref 2017) Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe

Mae Cylchlythyr SALT yn cael ei gyhoeddi ym mis Hydref, Ionawr ac Ebrill. Mae’n cynnwys eitemau o ddiddordeb wedi’u hamlygu gan dîm SALT a gwesteion â gwahoddiad.

Croeso

Croeso i Gylchlythyr SALT sydd newydd gael ei ailwampio ar ddechrau flwyddyn academig newydd. Dwi’n gobeithio gwnewch ffeindio’n ddefnyddiol, deniadol ac yn addysgiadol. Rydym wedi cynnwys arwyddion tuag at eitemau o ddiddordeb sydd gerllaw a dwi’n annog chi i ymweld â’r linciau sy’n gyswllt ac i gysylltu â’r tîm os ydych am fwy o fanylion.

Yr Athro Jane Thomas Cyfarwyddwr Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe

Hefyd, fe welwch uchafbwyntiau a lluniau o weithgareddau diweddar, gan gynnwys ein Cynhadledd flynyddol Dysgu ac Addysgu ‘Anelu tuag at Ragoriaeth Dysgu’ a gymerodd le yng Ngorffennaf. Os nad oeddech yn gallu mynychu, edrychwch ar yr adnoddau sydd ar gael ar wefan y gynhadledd.

Yn olaf, dwi’n balch iawn i ddweud bod aelodau newydd wedi ymuno â’n tîm ni yn SALT. Dwi’n sicr fyddwch chi hefyn yn falch i’w groesawi nhw wrth iddynt ymgartrefu i fywyd yma yn Abertawe.

Yr Athro Jane Thomas Cyfarwyddwr SALT

Cynnwys

Cynnwys

 1. Cwrdd â’r tîm
 2. Cynhadledd SALT
 3. Y Diweddaraf ar Gymrawd yr AAU
 4. Peilot Dysgu Cymysg
 5. Mis TG
 6. Seminarau
 7. Cyrsiau Bach
 8. Sesiynau galw heibio Blackboard
 9. Fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus
 10. Datblygiad Proffesiynol Parhaus Anffurfiol

Nodwch fod ffurfiau arall o’r cylchlythyr yma ar gael (PDF a Saesneg) sydd ar gael ar wefan SALT.

Tîm SALT

Cwrdd â Thîm SALT

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi croesawi bedwar aelod o staff newydd (Natalie Jacqui, Darren a Rhian) i dîm SALT. Bydd pumed aelod (Suzie) yn dechrau gyda ni’n fuan. Mae’r holl dîm ynglwm â gweithgareddau SALT, ond mae pob aelod o staff wedi cael eu dyrannu i adran sbesiffig gyda chyfrifoldeb yn nail ai Gwella Dysgu gyda Thechnoleg (TEL), Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD), Tystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (PG Cert) a Chydnabyddiaeth Cymrodoriaeth yr AAU (HEA Fellowship Recognition).

 • TEL : Helen, Jacqui, Simon aStuart
 • CPD : Debbie, Matthew a Rhian
 • PG Cert : Mandy a Suzie
 • Cydnabyddiaeth: Darren a Louise
 • Rheolaeth a Gweinyddiaeth: Chris, Jane, Jenny a Natalie

Gallwch ddarllen rhagor am Dîm SALT a pwy sy’n gwneud beth ar ein gwefan.

Cynhadledd Flynyddol

Anelu am Ragoriaeth Dysgu

Fe gynhalwyd ein cynhadledd Dysgu ac Addysgu ‘#SUSALT17 Anelu am Ragoriaeth Dysgu’ ar y 5ed o Orffennaf a’r un mwya’ gyda 232 wedi mynychu. Denwyd cynrychiolaeth gref o bob un o'r cydweithwyr a ddaeth i gyfrannu, cydweithio a rhannu arferion da ar draws y brifysgol. Jane Hart a’r Dirprwy Is-ganghellor Martin Stringer wnaeth gymryd y prif anerchiad gan gythruddo ac ysbrydoli. Gyda dros bumdeg o sesiynau paralel arbennig ar gael, roedd yna lawer o ddewis yn rhaglen y flwyddyn yma.

Prif Anerchiad gan Jane Hart a’r Athro Martin Stringer

Aneli am Ragoriaeth Dysgu

5 Gorffennaf 2017

“Cydweithio a rhannu syniadau a golygon, mae yna wastad gyfleoedd arbennig i ddysgu.”

Anfonog 2017

Aneli am Ragoriaeth Dysgu

5 Gorffennaf 2017

“Dwi’n credu fod y gynhadledd yn gyfle arbennig i ddysgu am feddwl yn wahanol ynglŷn â dysgu yn Addysg Uwch, gyda llawer i gyfranogi ynddo yn ystod y dydd….”

Anfonog 2017

Aneli am Ragoriaeth Dysgu

5 Gorffennaf 2017

“Cyfle na all gael ei osgoi… Dwi’n dod i ddysgu mwy am gyfnewidiad ac i feddwl am sut i ymgorffori syniadau i mewn i’n ddysgeidiaeth i drwy’r flwyddyn nesaf.”

Anfonog 2017

Ar hyn o bryd, rydym wrthi’n adolygu dyddiadau a lleoliadau ar gyfer y gynhadledd blwyddyn nesaf. Dilynwch yr hashnod #SUSALT18 a chadwch lygaid allan ar y wefan am y diweddaraf. Am fanylion ynglŷn â’r gynhadledd gan gynnwys, fideos o’r prif anerchiad, posteri, celfyddyd haniaethol, sleidiau ac adnoddau eraill, ewch i wefan y gynhadledd:

Cydnabyddiaeth

Cymrodoriaeth yr AAU

Rydym wedi dod yn bell…

Gwnaeth SALT lawnsio’r llwybr cydnabyddiaeth fewnol ar gyfer Cymrodoriaeth yr AAU yng Ngorffennaf 2015, gyda day 100 o staff gyda chategori o Gymrodoriaeth. Dwy flynedd yn ddiweddarach, fe wnaeth Gynhadledd SALT nodi’r 300 o staff gyda Cymerodraeth – llwyddiant enfawr, gyda gwerthfawrogiad i’r staff sy’n asesu ac yn mentora. Yn ddiweddar, rydym wedi cydnabyddi dau Brif Gymrawd, llongyfarchiadau i’r Athro Steve Cooke, Coleg Peirianneg a Dr. Suzanne Darra, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Sut i gael cydnabyddiaeth Cymrawd yr AAU?

Os yr ydych yn ystyried ceisio am gydnabyddiaeth am eich dysgeidiaeth drwy Gymrodoriaeth yr AAU, cofrestrwch i un o’n sesiynau gwybodaeth sydd yn cymryd lle ym mis Hydref ac yn Ionawr. Gwelwch ragor ar ein gwefan. Ewch i’n dudalen we ar newyddion yr AAU am ddatblygiadau cymeradwyo yn Abertawe.

Dysgu Cymysg

Dysgu Cymysg

Peilot Dysgu Cymysg Ledled y Brifysgol

Mae yna brosiect yn mynd ymlaen ar hyn o bryd ledled y Brifysgol, gyda’r bwriad i ddatblygu fframwaith a dynesfa sefydliadol i ddysgu cymysg. Bydd y peilot yn bwriadu trawsnewid 70 o fodylau i ddynesfa dysgu gymysg (tua 5 modiwl y tymor ar draws y 7 coleg). Mae’r prosiect yn cael ei noddi gan yr Athro Martin Stringer y Dirprwy Is-ganghellor ac yn cael ei arwain gan Dr Paul Holland Deon o Dechnoleg Addysgol a Rhian Kerton, Coleg Peirianneg. Gall rhagor o fanylion ar hwn gael ei ffeindio ar ein gwefan o dan ‘Blended Learning’

Mis Dysgu Gwella gyda Thechnoleg

Mis Dysgu Gwella gyda Thechnoleg

Sesiynau Gweithdy

Rydym wedi bod yn rhedeg ein Mis GDT boblogaidd eto eleni trwy gydol mis Medi ac mae yna dal rhai llefydd ar ôl yn ein gweithdai olaf. Mae’r gweithdai olaf yn rhedeg tan 6ed o Hydref 2017 a gallwch archebu tocynau trwy Eventbrite

Seminarau

Seminarau

Nodweddion Athro Da

Mae yna gyfres o seminarau SALT wedi eu cynllunio yn ystod y flwyddyn Academaidd 17/18 gyda themau yn seiliedig ar ymchwil wedi’u hymgymryd gan SALT. Bydd themâu’r seminarau yn seiliedig o amgylch Chickering a Gamsons “The Seven Principles For Good Practice in Undergraduate Education”. Bydd dyddiadau’r ddau seminar gyntaf (cyn gwyliau Nadolig) yn cael eu hamgylchu yn yr wythnosau nesaf a gallwch fwcio trwy dudalen digwyddiadau SALT.

Os hoffech gyflwyno mewn un o’n seminarau, edrychwch ar yr Egwyddorion a’r esiamplau a chysylltwch â ni ar salt@swansea.ac.uk

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Cyrsiau Bach

Fflipio’r Dosbarth

Mae’r 1af Hydref 2017 yn gweld lansiad modiwl diweddaraf DPP, Fflipio’r Dosbarth. Mae’r cwrs hunangynhaliol yma ar Blackboard a wneith esbonio’r cysyniad o fflipio’r dosbarth a’r addysgeg tu ôl iddo. Bydd hefyd yn arddangos rhai o’r ffyrdd y gallwch ‘fflipio’ dosbarth eich hun gan adael ichi ddefnyddio rhai o’r offer ar gael i helpu chi wneud hwn.

Cynwysedig

Mae ein modiwl cynhwysedig hefyd ar gael i astudio. Mae Blackboard wedi’ ddylunio i helpu staff dysgu a chefnogol i ddatblygu dynesiad mwy cynhwysol i’w rôl. Mae’r cwrs yma yn cynnwys llawer o wybodaeth rhwymedigaeth yn nhermau’r gyfraith a pholisïau Prifysgol Abertawe ynglyn â darpariaeth nodweddion gwarchodedig.

Sesiynau Galw Heibio

Sesiynau Galw Heibio

Blackboard

O ddechrau mis Hydref bydd tîm GDT (Gwella Dysgu gyda Thechnoleg) SALT yn rhedeg sesiynau wythnosol galw heibio yn y ddau gampws. Mae’r sesiynau yn bwriadu rhoi cyfle ar gyfer cyfarfodydd un wrth un i helpu chi gyda phroblemau, siarad am syniadau, ychwanegu/cael gwared â modylau neu i gael bach o gymorth. Ni fyddant yn sesiynau hyfforddiant awr o hir, yn enwedig ar ddechrau tymor. Am ragor o wybodaeth, cliciwch y botwm isod.

Os ydych am ragor o sesiwn hyfforddi, cysylltwch â ni ar blackboard@swansea.ac uk a gwnawn ein gorau i drefnu rhywbeth sy’n addas.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae fframwaith DPP SALT yn ffocysu ar addysgeg ac wedi tanategu gan dystiolaeth. Mae wedi cael ei fapio i UKPSF yr AAU a fydd yn ymgorffori ‘Open Digital Badges’ lle’n briodol. Mae wedi cael eu ffurfio o’r elfennau canlynol:

 1. Cynhadledd, Seminar a Rhaglen Gweithdy
 2. TUAAU ar gyfer staff dysgu newydd
 3. Cais Mewnol Abertawe i’r AAU
 4. Cyrsiau Bach
 5. Digwyddiadau Gwella Dysgu gyda Thechnoleg
 6. Datblygiad Proffesiynol Parhaus
 7. ‘Open Door Teaching’

Am ragor o fanylion, gwelir ein tudalen newydd ar ein gwefan, Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Datblygiad Proffesiynol Parhaus Anffurfiol

Cyngor ar gyfer Dysgu ac Addysgu

Hoffwn wahodd y gymdeithas i’n helpu ni adeiladu cyfres o linciau, adnoddau a chyngor y mae pobl wedi ffeindio’n ddefnyddiol ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus anffurfiol. Os oes ganddoch unrhyw gyngor hoffech rannu gyda ni, gwnewch trwy bostio ar Padlets cymunedol: (Nid oes angen cyfrif Padlet i gyfrannu)

Cylchlythyr SALT

Mae’r cylchlythyr yma hefyd ar gael mewn ffurf wahanol
 • PDF (Saesneg)
 • PDF (Cymraeg)
Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau gwelir ein gwefan neu danfonwch ebost i salt@swansea.ac.uk
www.salt.swan.ac.uk
October 2017

Credits:

Created with images by edar - "smartphone mobile phone social media icon" • edar - "smartphone mobile phone social media icon" and Pete Price

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.