Photo oppgaver Mathias Ekrene

Oppgave 1: Dybdeskarphet og blender, til høyre er det minste f-tallet og til venstre er det største F-tallet
Oppgave 2: til høyre er bilde med 800 ISO og til venster er bilde met max ISO, som bled veldig konete
Oppgave 3: Snurrende selvportrett, lukkertid 1/20 på beggebildene men med blitz på det andre bilde, legg merke til bakgrunnen
Oppgave 4: Zooming og lukkertid bilder, bilde til venstre er tatt med lav lukkertid og det til høyre er tatt med høy lukkertid som gjorde det vanskelig å ta bildet, hadde blitt bedre med stativ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.