แบบรายงานการเก็บข้อมูล มุมมองของประชาชนที่มีต่อแนวทางการพัฒนาราชการไทยใน เขตทุ่งครุ เขตพระโขนง และ เขตวัฒนา

แบบรายงานการเก็บข้อมูล

มุมมองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อแนวทางการพัฒนาราชการไทย

1. ท่านคิดว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรในแนวทางการบริหารราชการไทย

พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยเกี่ยวกับการให้ส่วนราชการนั้นควรมีแนวทางในการบริหารงานให้มีการปฏิรูปในการทำงานของหน่วยงานและระบบข้าราชการรูปแบบใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาการบริหารงานราชการส่วนใหญ่ยังขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้การประเมินผลในการปฎิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและยังขาดตัวชี้วัดในการดำเนินงานในด้านต่างๆที่ไม่น่าเชื่อถือมากเท่าที่ควร โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นต้องการที่จะได้รับการบริการสาธารณะจากภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต สะดวก รวดเร็ว ประชาชนจึงต้องการเห็นภาพลักษณ์ใหม่ของระบบราชการไทย โดยในแนวทางการบริหารราชการรูปแบบใหม่จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นจากการปฎิรูประบบราชการเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพตามความต้องการในการใช้บริการของประชาชน

2. แนวทางการบริหารราชการไทยในอนาคตควรเป็นอย่างไรและข้าราชการควรมีทักษะใดเพื่อรองรับกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการในอนาคต

ควรจะมีการพัฒนาทางด้านภาษา และ การปฏิรูประบบการบริหารงานของข้าราชการให้มีความสุจริต โปร่งใส ควบคู่ไปกับการมีศักยภาพ สมรรถนะที่สูงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงาน การบริการ และอื่นๆ โดยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งหากประเทศไทยทำได้ก็จะทำให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนในประเทศและรวมไปถึงประชาคมโลกมากขึ้นว่าเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการของภาครัฐที่ดี โปร่งใส ซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือและเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีการทุจริตน้อยเป็นที่ยอมรับของประชาชนซึ่งจะนำพาความสุข และความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ

3. ขอให้ท่านนำขอบข่ายทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 ขอบข่ายมาวิเคราะห์ว่าขอบข่ายสามารถอธิบายการบริหารราชการไทยปัจจุบัน

การนำแนวคิดหลักการบริหารงานของ Lyndall Urwick&Luther Gulick

1. Planning การวางแผน การเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

2. Organizing การจัดองค์การ โดยเป็นการกำหนดโครงสร้างขององค์การ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน เป็นกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน

3. Staffing การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดแบ่งหน่วยงานที่กำหนดไว้

4. Directing การอำนวยการเป็นภาระกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ และการตัดสินใจอย่างเป็นธรรมและไม่หวังผลกำไรกับประชาชน

5. Coordinating การประสานงาน เป็นการประสานให้ส่วนต่างๆ ของกระบวนการทำงานมีความต่อเนื่องกันให้รวดเร็วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น

6. Reporting การรายงานเป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารในองค์การอยู่ด้วย

7. Budgeting การงบประมาณ

เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการทำบัญชีการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการคลัง โดยการทำงานในรูปแบบการงบประมาณที่เป็นรูปธรรมโปร่งใส มีการบริหารงาน ที่รวดเร็ว และคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ดังนั้น การนำแนวคิดในส่วนนี้มาช่วยในการบริหารงานด้านต่างๆของภาครัฐมีประโยชน์ต่อนักรัฐประศาสนศาสตร์ คือ เป็นการศึกษาเกียวกับแนวทางในการบริหารงานที่มีระเบียบขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของภาคและเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยภาครัฐสามารถนำแนวคิดนี้มาช่วยในการวางแผนการปฏิรูประบบบริหารของภาครัฐเป็นการปฏิรูปในลักษณะองค์รวม เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ ที่เน้นการทำงานโดยวัดผลสัมฤทธิ์ มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรมโปร่งใส มีการบริหารงาน ที่รวดเร็ว และคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4.การทำงานชิ้นนี้ทำให้ท่านได้เรียนรู้อะไร

ในการลงพื้นที่ทั้งสามเขตนี้ ทำให้เราได้เห็นถึงความยากง่ายในการสื่อสารกับประชาชนในแต่ล่ะพื้นที่โดยทำให้เราได้รู้ถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแนวทางการพัฒนาราชการไทย และทำให้รู้ถึงพฤติกรรมของประชาชนแต่ละคนว่าให้ความสำคัญกับการบริหารราชการไทยมากน้อยเพียงใด อีกทั้งทำให้เราได้ประสบการณ์ในการลงพื้นที่ ได้เข้าไปพูดคุย ได้รู้ถึงปัญหาโดยตรงที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นต้องการให้ภาครัฐทำงานโดยมีความเป็นกลาง มีความโปร่งใสให้กับประชาชน และควรพัฒนาระบบการบริหารการจัดการในการทำงานให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต สะดวก รวดเร็ว มีความยุติธรรม และปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำเต็มที่โดยไม่หวังผลกำไรกับประชาชน

Created By
Adisak Udomkitchamroen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.