אתה לא תופס תמונה, אתה יוצר אותה אנטל אדאמס

השנה יעסוק הכנס בניהול תהליכי התערבות בחינוך טיפול

הנכם מוזמנים לעיין בתוכנית ולמלא את טופס ההרשמה

לרשות המשתתפים יעמדו הסעות

מסלולים, הרשמה ופרטים נוספים יועברו בהמשך

More than a thousand words — the power of images

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.