#tatilgüzelşey

Bu sayfa Elif'in başlatmayı düşündüğü projeye ilham olması için hazırlanmakta olan tease bir proje sayfasıdır.

Whisky dediğin bira fıçılarında bekletilip aroması zenginleştirilmeli

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.