Instrumentele calității-DIAGRAMA PARETO Nina Oltean

Obiectivele lecției:O1. Să decidă asupra oportunităţii diagramei Pareto în situaţii concrete de lucru. O2. Să argumenteze importanţa acestui instrument pentru sistemul de management al calităţii

Activități de învățare:Interacţiune în perechi: Exerciţii de asociere a informaţieiInteracţiune pe grupe: Activități de argumentare a alegerii instrumentului de management al calităţii studiatInteracţiune pe grupe: Exerciții de dezvoltare a unui instrument Pareto

Created By
Nina Oltean
Appreciate

Credits:

Created with images by tswind - "TechnoSpin's ComSpin S1 Wind Turbine 2" • niekverlaan - "lamp idea pear" • AnnaMorais - "sundown energy sun" • PublicDomainPictures - "windmill wind power wind energy" • geralt - "problem analysis mark" • hdkeulenaer - "transformerad"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.