منگان شركت ماشين سازي

شركت منگان پس از انقلاب اسلامي با طراحي وساخت يك كارخانه گچ 200 تني فعاليت خود را آغاز كرد وبا الهام از نام منگان كه معرف نوعي فولاد منگنز داركه در اثر برخورد و ضربه سخت ترميشودآ ماده تحمل موانع و مشكلات سنگين كه در برابرفعاليتهاي طراحي وساخت وجود دارد، گرديد.

به جرات ميتوان گفت منگان تنها شركتي بوده است كه از آغاز كار تابه حال همواره بخشي از درآمد خود را به معناي واقعي در رابطه با تدوين تكنولوژي اختصاص داده است و به صورت كاملا عملي وسيستماتيك با مفهوم تكنولوژي برخورد نموده است و با اين اعتقاد كه فعاليت طراحي وساخت يك نياز واقعي در كشور ميباشد و بدون آن خودكفايي و صنعتي شدن معنا ندارد توانسته است تكنولوژيهاي مشروحه ذيل را مستند نموده وبه صورت كاربردي نرم افزار نمايد و در شبكه كامپيوتري خود در اختيار بخش طراحي قراردهد

هركدام از اين تكنولوژيها هزاران برگ مدارك فني ، محاسبات ، نرم افزاركامپيوتري ، مراجع و ... را شامل ميگردد .

با حمايت خداوند متعال پروژه هاي خوبي را منگان در طول اين سالها به صورت كليد تحويل اجرا نموده است كه آنها براي اولين بار در ايران بوده اند.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.