Hostmanship, de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn " No care, no company – Without care, no talent. Without talent, no customers. Without customers, no company" - JAN GUNNARSSON

Hostmanship is een filosofie gebaseerd op de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Jan Gunnarson, uit Zweden, schreef in 2002 zijn boek over Hostmanship. Sindsdien geeft hij over de hele wereld lezingen over Hostmanship.

" No care, no company – Without care, no talent. Without talent, no customers. Without customers, no company".

Deze houding hebben we vertaald naar 6 principes voor het gedrag waarmee uw klant wordt benaderd.

Dienen: de wil om bij te dragen aan de ontwikkeling en het succes van een ander: Ik ben er om je verder te helpen.

Het geheel zien: jezelf zien door de ogen van de ander. Bewustzijn dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Je bent één van de vele essentiële raders waaruit de organisatie bestaat. En dus niet alleen de persoon die de koffie serveert of de salarisbetalingen organiseert.

Verantwoordelijkheid nemen: de wil en vermogen om in te spelen op de behoeften van de bezoeker. Maar ook om te reageren op problemen die de bezoeker tegenkomt, ongeacht wie, wat of hoe een probleem is ontstaan.

Consideratie tonen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in de ander en zonder oordeel kunnen handelen in het belang van de bezoeker.

Dialoog voeren: praten is luisteren. Eerder streven naar begrijpen dan naar begrepen worden, en soms ook antwoord geven op vragen die niet gesteld worden.

Kennis hebben: vaardig en deskundig zijn om de eigen rol te kunnen uitoefenen en op de hoogte zijn van andere gebruiken en culturen. Nieuwsgierig zijn naar de bezoeker en zijn wensen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.