Grand Canyon National park

Ik ben Joske. Kijk met mij mee naar een boeiende voorstelling van Grand Canyon.

Enkele overzichtsfoto's

De Grand Canyon is een Nationaal Park in het noorden van de staat Arizona.

Dit natuurfenomeen werd gedurende 17 miljoen jaar gevormd door een combinatie van tektonische activiteit (opstuwing van het Coloradoplateau) en de eroderende werking van de Coloradorivier.

Created By
Suiren Sabaishi
Appreciate

Credits:

Created with images by ahisgett - "Grand Canyon 3" • ahisgett - "Grand Canyon 3" • Moyan_Brenn - "Grand Canyon" • ahisgett - "Grand Canyon 12" • Moyan_Brenn - "Grand Canyon"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.