ÕIGEUSK Karl gutmann ja mette mari kaljas

Õigeusu kirik tekkis 11. sajandi usulõhe tõttu - Ida-Euroopa kirikud katkestasid ühenduse Roomakatoliku kirikuga. Õigeusklike peaks on Konstantinoopoli patriarh. Õigeusu harudeks saab pidada Kreeka õigeusku, Bütsantsi õigeusku, Vene õigeusku, vanausku jne.

Õigeusklike traditsioonides on suur roll jumalateenistusel, kirikulauludel, palvetel. Peamiselt austatakse Jumalat ja pühakuid, Õigeusklike pühakiri on vana testament. Õigeuskliku jaoks on tõde, mida Jumal talle ilmutab, erinev.

Õigeusku jälgib maailmas ligikaudu 160 miljonit inimest. Levinuim on see religioon Ida-Euroopas.
Õigeusu preester

2011. aasta seisuga on Eesti elanikkonnast 16% õigeusklikud. Eestis tegutseb kaks õigeusu kirikut - Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik. Taasiseseisvumisest alates on õigeusklike arv eestlaste seas tõusnud. Laialdasema õigeusu traditsiooni alguseks Eestis võib pidada 19. saj keskpaika. Peamiselt ühineti õigeusu kogudustega valitsuse soosingu saamiseks. 19. sajandi lõpul tõstsid õigeusklike hulka Eestis ka nn riigipoolsed kavalad võtted - näiteks pidi laulatus olema õigeusklik, kui üks abiellujatest seda oli jne.

Aleksander Nevski katedraal Tallinnas valmis 1900. aastaks. Kirikus tegutseb Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik.
Ikoon kui aken taevariiki
Õigeusu kiriku rist kannab näiteks katoliiklaste või luterlaste ristidega sarnast tähendust.

Oluline koht õigeusu sümboolikas on valgusel - see tähendab taevariiki, Jumalat, valgustatust. Seepärast on kirikute sisustus särav; palvuste ajal põletatakse küünlaid ja õlilampe, mis kannavad endas valgust ja sümboliseerib palvete palavust.

Verelunastaja kirik Peterburis on ilmekas näide õigeuskliku kiriku interjöörist.
Jumalateenistustel on kombeks põletada viirukeid - nende suits sümboliseerib Jumala kohalolu.

Credits:

Created with images by jackmac34 - "moscow red square saint basil's cathedral" • spbda - "5 мая 2014, "Арт-житие" прп. Сергия Радонежского на сцене Мариинского-2 / 5 May 2014, "Art-life" of St. Sergius of Radonezh in Mariinsky-2" • MichaelGaida - "icon church image" • MrsBrown - "church cross religion" • paweesit - "Church of the Savior on Spilled Blood" • brenkee - "buddha smoke buddhism"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.