Opdracht 3 ICT Yari balbaert

Inhoudsopgave

  • Wat is de Europese Unie?
  • Wat is het doel van de Europese Unie?
  • Wat is Brexit?
  • Welke impact heeft Brexit op België
  • Welke impact heeft Brexit op de Britten?
  • Hoe stemden de Britten?

Wat is de Europese Unie?

De Europese Unie is een economische en politieke samenwerking van 28 europese landen. Deze landen hebben de EU bevoegdheden gegeven om gemeenschappelijk Europees beleid te voeren.

De Europese Unie bestaat uit ongeveer 508,7 miljoen inwoners (2015)

De Europese Unie is opgericht op 1 november 1993 in Maastricht, Nederland.

Wat is het doel van de Europese Unie?

Een grotere social, politieke en economische harmonie tussen de westerse landen.

Wat is Brexit?

Brexit is een neologisme van de woorden 'Britain' en 'exit'.

De term heeft betrekking op het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Welke impact heeft Brexit voor België?

Geen grote impact op de meeste Belgen.

Een grote impact op bedrijven die alleen maar exporteren naar Groot-Brittannië vanuit Europa.

Door de Brexit is de waarde van het pond met tien procent gedaald. Alles wat de Britten gaan invoeren wordt ook tien procent duurder.

Veel hangt af van de deal die tussen de EU en Groot-Brittannië wordt gesloten.

Is er nu een visum nodig?

Het Verenigd Koninkrijk maakte geen deel uit van het verdrag van Schengen, dat het vrij verkeer van personen tussen Schengenlanden mogelijk maakt, maar toch konden we probleemloos naar het land reizen, omdat ze deel uitmaakten van de EU.

Nu de Britten weer uit de Europese Unie zijn gaan ze ook hun eigen regels moeten maken. Zij zullen bepalen wie het land binnen mag, voor hoe lang en onder welke voorwaarden.

Welke impact heeft Brexit op de Britten?

De Britten worden tien procent armer.

Britse premier David Cameron, die in het 'Remain'-kamp zat, heeft alvast aangekondigd dat hij in oktober ontslag wil nemen.

Veel bedrijven die gevestigd zijn in de ‘City’, hebben ook een link met Europa. Zij zouden kunnen beslissen om hun activiteiten te verplaatsen naar het Europese vasteland, en dan wordt gedacht aan Parijs, Amsterdam en Frankfurt. Groot-Brittannië zou dan heel wat invloed op financieel vlak kunnnen verliezen.

Hoe stemden de Britten

51,9% / 48,1%

51,9% van de Britten stemde voor de Brexit, 48,1% stemde tegen.

Created By
Yari Balbaert
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.