Kunderelasjoner vi utfordrer status quo

Atea ønsker å bygge et bedre Norge i samarbeide med sine kunder, og et godt samarbeide utfordrer gode kunderelasjoner

Vi mobilisere og aktivere menneskelige ressurser, evner og talenter – og bygger på de styrkene den enkelte har i seg. Med kunnskap, mestring og arbeidsglede bygges relasjoner, som gir positive resultater for bedriften.

Presenza AS har 40 års erfaring fra IT bransjen i tillegg til businesserfaring fra ledelse, salg og marketing. I samarbeid med GAANS har vi sertifisert oss på moderne metoder for utvikling av ledere, medarbeidere og teambygging som skaper gode resultater.

Vi kaller det Business Smart – kombinasjonen av fag-kunnskap, kunde-, leder - medarbeider-forståelse og selvinnsikt som må til for å mestre krevende oppgaver i dagens forretningsliv.

Ønskes ekstra ordinære resultater må ekstra ordinære metoder tas i bruk!
Presenzas PROJECT-ACTIVATOR program er tilpasset Ateas behov for fokus på kunderelasjoner som en forutsetning for lønnsom forretning

HVORFOR UTFORDRER VI ATEAS KUNDERELASJONER?

 • Gode kunderelasjoner skaper et godt omdømme og er basis for bedriftens PR og word-of-mouth.
 • En god relasjon som stadig vedlikeholdes gir det beste utgangspunkt for gode leveranser og inviterer til gjenkjøp
 • En felles plattform for hvordan kunderelasjoner skal bygges og opprettholdes sikrer konsistens og opplevelsen av en seriøs og god leverandør
Its all about people
 • Fokus på personlig utvikling skaper motivasjon og opplevelsen av mestring
 • Nye verktøy for egenutvikling gir ferdigheter på områder som bygger og sikrer kunderelasjoner
 • Teambygging er ikke bare en lederoppgave. Medarbeiderne får kompetanse og ansvar for å selv bygge og opprettholde sterke team
ROI - gevinstrealisering
 • Bevisste medarbeidere øker mersalget – både i direkte kommunikasjon med kunden, men også indirekte som følge av gode leveranser
 • Med tydelig kommunikasjon og forventningsavklaring reduseres kvalitetskostnadene

PROJECT ACTIVATOR

ET WORKSHOP PROGRAM SOM

utvikler "Trusted Advisors" og skaper kunderelasjoner som varer!

Modul 1 – Kommunikasjon

Kunsten å kommunisere er a-å i relasjonsbygging! Forskjellighetene og den enkeltes preferanse er utfordringen i en tydelig og klar kommunikasjon. Når vi kommuniserer kun på egen preferanse vil 75 % av mottakerne ikke forstå innholdet i vårt budskap

Workshop innhold:

 • Kartlegging av den enkeltes kommunikasjons- preferanser og lærings-stil med 4MAT som verktøy. En sertifisert konsulent gjennomgår resultatet med alle deltagerne og bevisstgjør på preferert kommunikasjonsstil og hvilke utfordringer og fordeler dette gir.
 • Hvordan supporte - lytte og stille spørsmål så du opparbeider de TRE - T´er Tillit - Troverdighet - Tilhørighet i relasjonsbygging.
 • Forventningsavklaring i form av en 5 stegs modell for å sikre felles forståelse av leveranse og avtale.

Du vil ha kjennskap til 4 forskjellige måter å formidle informasjon på for å skape engasjement, entusiasme i stedet for misforståelser samt verktøy for forventnings-avklaring.

En modul som kan legges over to dager à 4 timer pr gang eller som en full dag på 8 timer.
Modul 2 – Team-player

Når vi vet hvilke preferanser vi selv og våre kollegaer har – så kan vi benytte det til å spille hverandre gode. Å bygge sterke team er et felles ansvar.

Workshop innhold:

 • Mapping av 4MAT restultatene til avdelingen for å synliggjøre styrker og utfordringer på team-nivå.
 • Bruk av feedback til læring.
 • Gjennomgang av begrepet Blind-spots og håndtering av Den Vanskelige Samtalen med kunde og kollega.
 • Hvordan få innsikt i andres preferanser slik at budskapet formuleres forståelig og attraktivt. Vi bruker både verktøyet 4MAT og metoden Lab-Profile for å synliggjøre muligheter.

Etter modulen har dere et 4MAT team-hjul som gir innsikt i teamets ulikheter og muligheter, betydningen av feedback og forståelse av hvilke arbeidsoppgaver som gir den enkelte motivasjon og flyt. Den vanskelige samtalen er blitt lettere.

En modul på 4 timer
Modul 3 - BUSINESS SMART

Når vi vil lykkes i business holder det ikke å være bare faglig dyktig. Vi må ha god selvinnsikt, kunne kommunisere, forstå relasjoner og være en teamplayer. Dette er områder som kun de smarte mestrer. Utfordringen er å vite hvilke relevante verktøy som kan brukes når, hvordan og i hvilke situasjoner.

Workshop innhold:

 • Selvledelse er kunnskap om egen adferd, mønster og reaksjoner og hvordan det som er uhensiktsmessig for oss kan endres. Vi utforsker våre vaner, mønster og hvordan vi benytter autopilot - på godt og vondt.
 • Hvordan skape varige endringer- "From mind to body"
 • Kunsten å få kunden på lag – praktisk endringsledelse og bruk av ADKAR modellen øker leveransekvaliteten.
 • Hvordan få til en bedre interaksjon mellom kunde og konsulent = Trusted Advisor

Vi bruker de beste teknikkene fra NLP, Neuro-Semantikk, Mindfulness og Endringsledelse - og gjennomgår dem – igjen basert på praktiske eksempler fra bedriftens egen business. Vi gir dere verktøyene for relasjonsbygging, egen administrasjon og kvalitetssikring.

Modul 4 – Gjennomføring og gevinstrealisering

Når kundene når sine mål og lykkes når de benytter oss som leverandør har vi gjennomført en god leveranse. Hjelp din kunde å definere effekt- og gevinstmål med en plan for hvordan disse skal nås over tid.

Workshop innhold:

 • Gjennomgang av 5 viktige steg for å realisere gevinster
 • Vi lager plan og oppfølgingsprogram for kunden
 • Identifisere og presentere mål og potensialet i et prosjekt eller leveranse.

I denne workshopen bruker vi Ateas investering i Project Activators kunderelasjonsprogram som eksempel. Hvilke gevinster kan dere få og hvordan skal de realiseres.

En GRATIS modul på 3 timer som vi gir ATEA ved kjøp av Modul 1-3
Modul 5 – Hvordan lede den "perfekte konsulent"

Den tradisjonelle relasjonen medarbeider - leder er på vei ut. Arbeidslivet er i endring mot stadig større fleksibilitet, innovasjon og utforskning. Den tradisjonelle lederstilen settes på prøve.

"Ikke penger - ikke makt, men akselerasjon styrer verden"

Den perfekte konsulent er en aktiv og reflektert medarbeider som leder sitt eget arbeid og som kontinuerlig søker utvikling. Med dette som bakteppe vil den tradisjonelle lederrollen oppleve dilemmaer og høye forventninger fra omgivelsene, og ikke minst fra seg selv.

Workshop innhold:

 • Selvinnsikt, kommunikasjon og gruppedynamikk
 • Gi og motta feedback
 • Kontekst avgjør hvilken lederstil du skal velge
 • Coaching eller Rådgivning - JA TAKK begge deler, men ikke på samme tid....
 • Metodikk for møte-og medarbeidersamtale
 • Forventningsavklarings - avtale

Som leder vil du få enkle, nyttige og virksomme verktøy til umiddelbar bruk i hverdagen for å mestre din rolle i et nytt leder-medarbeiderperspektiv.

Du vil bli mer bevisst, og med større selvinnsikt vil du ha nye metoder for utvikling av gode relasjoner til de du har lederansvar for. Det skal to til for å skape en god relasjon.

Modulens lengde og innhold tilpasses med vekting på emnene etter Ateas behov.
Anbefaling: 3-4 moduler à 4 timer eller som hele dager.

Vi velger WORKSHOP som arbeidsform da dette skaper engasjement og gir eierskap til løsningene som presenteres. Vi tar i bruk forretninstilfeller fra Ateas egen virksomhet i oppgaver og eksempler. De som deltar sitter igjen med praktiske verktøy som kan tas i bruk umiddelbart.

Modulene kan kjøpes separat - seg eget vedlegg for spesialpriser til ATEA

Sted og tid : Dere har ingen tid å miste så vi kommer til dere !

Kontakt info: PER KRISTIAN JOHNSEN -
mobil 950 62 435 eller pk@presenza.no

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.