Curiosity somehow invincible

Curiosity on Mars mönkijä, joka lähetettiin kohti marssia vuonna 2011. Se laskeutui Marsin pinnalle elokuussa 2012

Curiosity on suurin Mars mönkijöistä ja sillä on tällä hetkellä paras laitteisto Marssin tutkimiseen. Curiosity on n. auton kokoinen ja painaa 899kg, josta n. 80kg on tutkimuslaitteistoa.

Curiosityn tehtäviin kuuluu tietenkin mahdollisen biologisen toiminnan löytäminen ja tunnistaminen. Se tutkii myös maaperän koostumusta ja sitä miten mineraalit ovat syntyneet. Curiosity tutkii myös ilmakehän kehitystä. Se myös vastasi tarkemmin siihen minkälaista säteilyä ja kuinka paljon niitä tulee Marssiin.

Cassini avaruusluotaimen RTG

Curiosity saa suurrimman osan energiastaan Radioisotooppisesta termosähkögeneraattorista. Generaattori saa energiansa ei fissiilisen radioaktiivisen aineen kuten Plutonium-238 hajoamisesta tulevasta lämmöstä.

Curiosityssä on kaksi identtistä tietokonetta joista toinen on varatietokone. Tietokoneiden CPU:t on säteily suojattu ionisoivaa säteilyä vastaan. Päätietokoneen muistissa ilmeni ongelmiahelmikuussa 2013, jolloin varatietokone otti ohjat ja ongelma saatiin ratkaistua lopullisesti maaliskuussa 2013

Mars 2020

Curiosityn pohjalta on suunnitteilla Mars 2020 tehtävä.Tämä mönkijä lähetettäisiin Marssiin päivitetyillä laitteistoilla ja uudella tehtävällä. Vielä tarkkaa tietoa tehtävistä tai lähtöpäivistä ei ole. Nyt uusi kilpailu avaruus alalla voi myös vaikuttaa Mars 2020 tehtäviin.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.