“LECTURAS COMPARTIDAS PARA A FORMACIÓN E A CONVIVENCIA” IES Antonio Fraguas Fraguas. Compostela, 1/II/2017.

1. LECTURAS COMPARTIDAS: Definición precisa de “club de lectura”. • Variantes: grupo lector // grupo aula. • Finalidade: Que busco como coordinador/facilitador/dinamizador. • Obxectivos. Precisar: En canto á lectura. En canto á ética e a transmisión de valores. En canto a formación cidadá. En canto á formación cultural. En canto á convivencia.
2. ORGANIZACIÓN: • Grupos e prefís: Idade, curso, temas, fins. • Sesións. • Compromisos. • Club e comunidade educativa: Legalidade e implicación da mesma.
3. A SELECCIÓN DOS FONDOS: (Fío As contelacións literarias precisadas no club do IES). • A ideoneidade das obras escollidas co perfil do lector e co obxectivo do club. • A multidisciplinariedade coas materias non lingüísticas: Nos textos. Nas prácticas.
4. A DINAMIZACIÓN: Os encontros grupo lector (DIME). Os encontros co autor. Os encontros grupos lectores ( “En el país de Alicia” –Arce, “Enredando versos”-grupo de traballo, Encontros e colaboración con clubs). Formación de profesores e formación do alumnado.
5. INCLUSIVIDADE: A lectura como medio para a integración e solución de conflitos.  Os retos. (Tres casos prácticos a solucionar polo grupo de situacións de prácticas de lectura e lecto-escritura para grupos e alumnado con PERFÍS ESPECÍFICOS como NEE, inmigrantes ou alumnado en risco de exclusión social).
7. Recomendacións lectoras encadradas nas constelacións precisadas polo IES.
Created By
Anxos Rial Vidal
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.