Loading

“LECTURAS COMPARTIDAS” Pontevedra , Novembro 2017

1. LECTURAS COMPARTIDAS: Definición precisa de “club de lectura”. • Variantes: grupo lector // grupo aula. • Finalidade: Que busco como coordinador/facilitador/dinamizador. • Obxectivos. Precisar: En canto á lectura. En canto á ética e a transmisión de valores. En canto a formación cidadá. En canto á formación cultural. En canto á convivencia.
2. ORGANIZACIÓN: • Grupos e prefís: Idade, curso, temas, fins. • Sesións. • Compromisos. • Club e comunidade educativa: Legalidade e implicación da mesma.
3. A SELECCIÓN DOS FONDOS: (Fío As contelacións literarias precisadas no club do IES). • A ideoneidade das obras escollidas co perfil do lector e co obxectivo do club. • A multidisciplinariedade coas materias non lingüísticas: Nos textos. Nas prácticas.
Created By
Anxos Rial Vidal
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.