L'ÀTOM AINHOA GARCIA fRANCÈS

John Dalton

MODEL DE DALTON

 • Primera teoria atòmica
 • Matèria esta construïda per àtoms
 • D’un mateix element químic = iguals
 • D’elements químics diferents = diferents
 • Compostos= unió d’àtoms d’elements diferents
Joseph John Thomson

MODEL DE THOMSON

 • Proposa:
 • --Un àtom amb partícules de carrega negativa (electrons)
 • --Immerses en un fluid de carrega positiva.
 • --Resultat: àtom elèctricament neutre .
Ernest Rutherford

MODEL DE RUTHERFORD

 • Suposa que el àtoms eren esferes
 • Observa que les partícules travessen la làmina sense desviar-se, algunes es desviaven i canviaven de direcció, atres rebotaven

BIBLIOGRAFIES :

 • http://blocs.xtec.cat/carlescosta/files/2010/11/models-atomics-tema-4.pdf
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/Atom
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Credits:

Created with images by maura24 - "atomium atom brussels"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.