ÀTOM MODELS ATOMICS

QUE ÉS L'ÀTOM?

 • Un àtom és la partícula més petita d'un element que conserva les seves propietats Un element és una substància que està formada per àtoms iguals.
 • Un compost és una substància que està formada per àtoms diferents combinats en una relació
 • Numèrica senzilla i constant. En una reacció química els àtoms no es creen ni es destrueixen, només canvien les unions entre ells

MODEL DE DALTON

La primera teoria atòmica amb caràcter científic va ser proposada pel químic britànic J. Dalton (1766-1844) el 1803. Les idees fonamentals d’aquesta teoria són:

 • La matèria està constituïda per àtoms.
 • Els àtoms són indivisibles i no es modifiquen en les reaccions químiques.
 • Tots els àtoms d’un mateix element químic són iguals.
 • Els àtoms d’elements químics diferents són diferents
 • Els compostos estan formats per la unió d’àtoms d’elements diferents.

MODEL DE THOMSON

El físic anglès J.J.Thomson (1856-1940) va demostrar que en les descàrregues elèctriques de gasos s’obtenien partícules amb una càrrega elèctrica negativa que eren idèntiques per a qualsevol gas. Thomson va anomenar aquestes partícules electrons.

MODEL DE RUTHERFORD

Aquest científic va descobrir el protó: partícula que té la mateixa càrrega que l'electró, però positiva, i la seva massa és unes 1840 vegades més gran que la de l'electró. Va postular que:

 • - L'àtom té un nucli central en el qual estan concentrades la càrrega positiva i pràcticament tota la seva massa.
 • - La càrrega positiva dels protons és compensada amb la càrrega negativa dels electrons, que estan fora del nucli.
 • - El nucli conté protons en nombre igual al d'electrons de l'àtom.
 • - Els electrons giren a molta velocitat al voltant del nucli i estan separats d'aquest per una gran distància.

La suma de la massa dels protons i dels electrons no coincideix amb la massa total de l'àtom, de manera que Rutherford va suposar que en el nucli havia d'existir un altre tipus de partícules. Posteriorment, James Chadwick va descobrir aquestes partícules sense càrrega, i massa similar a la del protó, que van rebre el nom de neutrons.

WEBGRAFIA

http://www.edu.xunta.gal/centros/iespolitecnicovigo/system/files/TEMA%25%20MODELOS%20AT%C3%93MICOS.pdf

www.xtec.cat/~ssabate/4t%20eso/.../MODELS%20ATÒMICS.ppt

http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/course/view.php?id=642&section=9

Credits:

Created with images by ri1987 - "air atomium atomic" • superdirk - "brussel atomium landmark" • Hawkinssa - "atom"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.