SVARTEDAUDEN I norge

Svartedauden

Det kom et skip til Bjørgvin i 1349 denne kjente setningen starter boken som beskrev en fryktelig pest. Svartedauden er en av de største pestene som vi vet om.

I det skipet som kom til Bjørgvin var helle besetningen døde, men rotene var ikke døde. Et par dager etter døde rottene og noen dager etter på døde det folk fra Bjørgvind.

Symptomer og skikk

Symptomene for at noen hadde fått svartedauden var: Byllepest og blod hoste. En av grunnene for at svartedauen spredde seg fort var at før i tiden hadde de en skikk som var slik: at hvis noen ble syke på nabogården så kom alle folkene på de nærmeste nabogårdene og gjorde arbeidet som den som var syk ikke kunne få gjort. Itilegg hjalp de med og plei den syke.

Etter svartedauden

Det blir billigere å kjøpe god jord. Ble navnet glemt så ble gården kalt ødegårer fordi de lå øde og forlat .Etternavnet Ødegår kan føres til bake til denne tiden.

Kilder

• https://snl.no

• http://no.wikipedia.org

Created By
Kianosh Solheim
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.