Citáty

"Všichni vědí naprosto přesně, jak mají žít druzí. Za to nikdy nevědí, jak mají žít oni sami." Paulo Coelho

"Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi" Kurt Cobain.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.