Loading

Arte Vaardigheden ONtwerpen en toepassen van rubrics

Opstartfase

Plan

De mogelijkheid om samen met andere scholen te gaan werken aan gepersonaliseerd leren en aan 21ste eeuwse vaardigheden greep Arte College met beide handen aan. Aan de basis ligt de wens om de de 'Arte Vaardigheden' (Samenwerken, Ontwerpen, Organiseren, Presenteren, Zelfstandig Werken) die aan de basis liggen van het schoolprofiel verder invulling te geven en praktisch te maken. Op deze manier wil Arte College werken aan gepersonaliseerde ontwikkeling van leerlingen op gebied van cultuur en creativiteit.

Aan de basis van de Leerlabs ligt steeds een versnellingsvraag. Voor het leerlab waar Arte College aan deelneemt is dit: "Hoe kunnen 21e eeuwse vaardigheden worden opgenomen in het curriculum en hoe zijn leerresultaten te meten?" Op basis hiervan stelden we het Innovatieplan op. Hiervoor werd een format aangeleverd door Leerling2020. We merkten dat het enerzijds goed is om de activiteiten te plannen, maar de mate waarin het plan was voorgestructureerd schuurde met het innovatieve karakter dat we zochten. Zo is het bijvoorbeeld lastig om bij een 'Hoe'-vraag concrete mijlpalen te benoemen.

De kernvraag is het ontwikkelen van 'handvatten' of 'leerlijnen' voor de Arte Vaardigheden. We kiezen ervoor te starten met het ontwerpen van rubrics, omdat deze als basis kunnen dien voor het zichtbaar maken van de progressie die leerlingen boeken op de vaardigheden.

Studiedag

De uitvoering start met De kick-off voor het hele team op een studiedag op 26 november 2015. Op deze dag werd het thema 'Artevaardigheden' verdiept via een aantal oefeningen, zie deze. Per subgroepje namen docenten één vaardigheid onder de loep via de wervorm "zien - vinden - vragen", zie de instructie en het werkblad. Via flaps en korte uitleg geven de groepjes hun bevindingen terug. Hieronder enkele foto's, in deze map staan alle werkbladen en resultaten.

Posters met kenmerken van de vaardigheden

Het tweede deel van de ochtend hebben de groepjes in beeld gebracht wat dat betekent voor zichtbaar gedrag. Zie deze video.

De studiedag was zinvol, omdat hiermee (ook beeldend) is opgehaald wat de docenten voor ideeën hadden bij de Arte Vaardigheden. Er was al het nodige ontwikkeld. Sommige docenten hadden eigen rubrics. Er was echter nog niet een gedeelde visie of gemeenschappelijk beeld ten aanzien van de invulling van de Arte Vaardigheden.

De eerste fase heeft opgeleverd:

 • Plan van aanpak / innovatieplan, coach van Leerling2020 is aangesloten
 • Eerste inhoudelijke verdieping op gebied van vaardigheden
 • Hele team is op de hoogte, iedereen een eerste indruk van de Arte Vaardigheden en het proces dat komen gaat
 • Discussie van 'We hebben al rubrics' tot 'We hebben nog geen gemeenschappelijke rubrics'.
 • Teamleden melden zich aan om deel te nemen aan het Leerlab om op die manier de rubrics verder uit te werken.

Ontwerpen

Aanvangsfase

Met de teamleden die zich hebben aangemeld worden bijeenkomsten gepland om de rubrics verder te ontwerpen. Deze bijeenkomsten worden steeds in de vroege avond gepland, waarbij ook een lichte maaltijd geserveerd werd. Deze bijeenkomsten kenmerkten zich door goede inhoudelijke discussies, hard werken en een hoop plezier.

Om niet te snel in de oplossingen te schieten, werken we eerst aan het stellen van verdiepingsvragen en formuleren die in de vorm 'hoe zie je dat...?'. In dit resultaatvoorbeeld zie je hoe dat uitpakte voor de vaardigheid samenwerken. Op basis van deze vragen en indeling werken we user story's uit, die aangeven hoe leerlingen laten zien dat ze een bepaalde vaardigheid beheersen. Daarnaast bekijken we voorbeelden van andere rubrics en bespreken deze. De rubrics die we bekeken hebben en waardoor we ons hebben laten inspireren staan in deze map.

Verdiepingsfase

Met de eerste resultaten gaan we aan de slag, we verdiepen de inzichten op gebied van vaardigheden. In deze presentatie wordt de link gelegd met de SLO omschrijvingen en staan enkele voorbeelden uit onderwijs en bedrijfsleven. In een matrix zetten we de Arte vaardigheden uit tegen de SLO omschrijvingen. Dit blijkt een uitermate inhoudelijke en zinvolle oefening te zijn, omdat hiermee de eigen ideeën en beelden verrijkt worden.

SLO Vaardigheden en Arte Vaardigheden tegen elkaar afgezet

ICT wordt toegevoegd door te kijken naar hoe de Arte Vaardigheden ingevoerd kunnen worden in It's Learning. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig en is niet laagdrempelig werkbaar.

Ervaren, verbeteren en uitbreiden

In het eerste jaar van het leerlab werken we de eerste twee vaardigheden uit tot een vorm die binnen het mentoraat uitgeprobeerd kan worden. Op deze manier wordt feedback verkregen die weer zinvol is bij het opstellen van de overige drie rubrics. Het tweede jaar staat dan ook in het teken van doorontwikkeling. Na een aantal werksessies zijn de rubrics in de eerste versie gereed.

Opleveren Rubrics

Tot Slot

De ervaring van het werken in een leerlab heeft een aantal voordelen opgeleverd. Door de subsidie ontstond er ruimte om met een aantal mensen over een langere periode gericht te werken aan doorontwikkeling van ons onderwijs.

Dit werkte goed en zouden we meer moeten doen:

 • Inhoudelijk samenwerken in een groep van ca. 8 personen aan ons onderwijs.
 • Daadwerkelijk 'aan het werk', het proces zo inrichten dat je steeds tussentijds resultaten oplevert, deze test in de school.
 • In het plan opnemen dat docenten die hieraan meewerken ruimte krijgen om ook tussen de bijeenkomsten aan het onderwerp te werken.
 • Studiedagen inzetten om het thema collectief onder de aandacht te brengen en gezamenlijk te bespreken of we op de goede weg zijn.
 • Van tevoren heel duidelijk afbakenen aan welke vaardigheden we gaan werken. Dat voorkomt discussie over 'welke vaardigheden' het eigenlijk zijn. Het werkte goed om te weten waaraan we gingen werken, zonder dat de vorm al vaststond.
 • Vaardigheden verankeren in het schoolbeleid / schoolplan. Daardoor is voor iedereen helder waarom het een zinvol project en daarmee creëer je ook draagvlak.
 • Gebruikmaken van bestaand materiaal en bronnen zoals SLO, waardoor je niet zelf het wiel gaat uitvinden.

Duidelijke verbeterpunten

 • Hoewel het zinvol is om te zien wat andere scholen doen, leverde de overkoepelende leerlabbijeenkomsten te weinig op. De focus lag te veel op uitwisselen in plaats van gezamenlijk inhoudelijk ontwikkelen. De doelstellingen van de scholen liep daarvoor ook te ver uiteen.
 • In de eigen digitale leeromgeving een mogelijkheid krijgen om de rubrics gepersonaliseerd te gaan gebruiken. Dat zou het implementatieproces helpen. In It's Learning kan het niet gebruikt worden voor zelfreflectie.
 • Borging van de implementatie van begin af aan meenemen als projectonderdeel.
 • Bij andere scholen of zelfs andere sectoren kijken hoe daar in de praktijk gewerkt wordt met vaardigheden.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.