รางโชว์ ลายไม้ ทำจากเหล็กหุ้มพีวีซีลายไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง แข็งแรง สีทองเพิ่มความหรูหรา

ตัวอย่างสีรางโชว์ แบบหัวกลม

มี 2 ขนาด คือ 26 มม. และ 35 มม.

  • ความยาว 50 ซม.
  • ความยาว 100 ซม.
  • ความยาว 150 ซม.
  • ความยาว 200 ซม.
  • ความยาว 250 ซม.
  • ความยาว 300 ซม.
  • ความยาว 350 ซม.
  • ความยาว 400 ซม.
รางโชว์ แบบหัวกลม
เพิ่มความหรูหรา สวยงาม ให้บ้าน ด้วยรางม่าน โชว์ลายไม้ ดึงง่าย น้ำหนักเบา

ผ้าม่านสวย คุณภาพดี ลูกค้าวางใจ ดีโฮม อินทีเรีย โทร 086-660-8383

Credits:

ผ้าม่าน ดีโฮมอินทีเรีย

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.