Onze meningen

Onze meningen

Wij vinden dat dit niet moet worden ingevoerd, Want je betaald al belasting per kilo meter door accijnzen ook zal dit een negatief effect hebben op de Nederlandse economie want als het voor een bedrijf duur is om in Nederland gevestigd te zijn gaan ze naar het buitenland.

Ook zal dit het file probleem niet oplossen want de mensen blijven toch rijden en ongelukken gebeuren nou eenmaal. Wij vinden dat je gewoon moet accepteren dat er files zijn en rekening mee moet houden.

Dus wij vinden dat de kilometerheffing niet moet worden ingevoerd.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.