YAV TOM NTEJ NTAWM FEEM TUAV COV HAU KEV UA KOM HAUM TUS KHEEJ

Pib rau thaum caij nplooj zeeg 2017, muaj cov me nyuam kawm qib cuaj li ntawm 120 leej nyob rau txhua lub ntawm peb plaub lub tsev kawm phaj siab yuav mus kawm rau peb cheeb tsam tsev kawm ntawv Txoj Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej thawj zaug.

Lawv qhov kev kawm thoob plaws hauv lawv plaub xyoos yuav muaj qhov kev sib txuam ua ke ntawm tej yam ua tau zoo tshaj plaws hauv Madison cov tsev kawm ntawv – lub zej zog txoj kev kawm sib koom ua ke, kev teeb lub hom phiaj kawm ntaub ntawv, kawm los ntawm tej yam muaj tseeb thiab kev nthuav qhia tej yam muaj tseeb, cov kev kawm nqis tes ua, cov tshooj ntawv kawm muaj kev qhuab qhia thiab cov hau kev tshawb xyuas rau cov tsev kawm ntawv, tsev kawm qib siab cov kev kawm thiab lub neej dhau ntawm qhov kev kawm tiav rov tod nyob rau txoj hau kev tshiab.

Cov me nyuam kawm ntawv yuav kawm tau nyob rau txoj kev uas sib txuas rau lawv cov ntaub ntawv kawm hais txog lub ntsiab dav dav. Nyob rau peb Txoj Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej thawj zaug, lub ntsiab yog Kev Noj Qab Haus Huv.

Nyob rau hauv Kev Noj Qab Haus Huv, txhua lub tsev kawm phaj siab muaj ib lub ntsiab meej zog:

Qhov Kev Kawm Ua Cov Thawj Coj Tuav Feem Kev Noj Qab Haus Huv: Ua ib qhov txawv nyob hauv kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ntawm peb lub zej zog
Qhov Kev Noj Qab Haus Huv Muaj Vaj Huam Sib Luag Rau Zej Zog Txoj Kev Ncaj Ncees: Ua rau ras xeev los pauv lub zej zog kom muaj kev noj qab nyob zoo zog
Qhov Kev Kawm Txog Feem Kev Noj Qab Haus Huv Rau Txoj Kev Ncaj Ncees: Ua rau ras xeev los pauv lub zej zog kom muaj kev noj qab nyob zoo zog
Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb
Nyob hauv qib cuaj, cov me nyuam kawm ntawv yuav kawm ib chav ntawv hais txog Kev Noj Qab Haus Huv rau ib lub semester thiab plaub chav ntawv kawm tseem ceeb ib txwm kawm – Chav Kawm Lus Askiv, Chav Kawm Nywj Keeb, Chav Kawm Txuj Ci, thiab Chav Kawm Zauv. Lub ntsiab ntawm Kev Noj Qab Haus Huv yuav muab kawm kom thawm xyoo.
Peb ntseeg tias Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej yuav pab xyuas meej kom muaj coob tus me nyuam kawm ntawv kawm tiav hauv tsev kawm phaj siab thiab yuav npaj tau cov me nyuam kawm ntawv kom txhij zog rau lub neej yav tom ntej no.

Peb xav tau koj cov tswv yim thiab cov lus txhawb hais txog yav tom ntej ntawm Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej

Nyob rau xyoo yuav los no, Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej yuav nthuav kom dav ntxiv. Peb npaj los mus ntxiv li 4 mus rau 6 txoj hau kev rau. Yuav kom npaj tau zoo tshaj plaws rau yav tom ntej, peb xav tau koj kev tawm suab. Tshwj xeeb, peb xav tau koj cov lus txhawb hais txog 5 txoj hau kev rau yav tom ntej uas peb txheeb tau. Nws lawv yog:

Cov hauv kev no muab xyuas raws:

  • Me nyuam kawm ntawv qhov kev txaus siab
  • Qhov peb cov neeg ua hauj lwm npaj txhij npaum li cas thiab seb peb puas muaj lwm yam kev pab, xws li cuab yeej siv thiab tshuab
  • Seb puas muaj cov hau kev txaus nyob hauv Madison rau cov me nyuam kawm ntawv mus tshawb xyuas tau cov kev kawm no
  • Seb lub zej zog cov neeg koom tes puas yuav muaj cuab kav txhawb tau cov kev kawm no
  • Seb puas muaj cov tsev kawm qib siab muab cov kev kawm no rau kawm

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.