Loading

Cefnogaeth i rieni a gofalwyr dysgwyr mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg Tîm Cefnogi'r Gymraeg mewn addysg y GCA

Peidiwch â phoeni!

Gallwch chi annog a chefnogi'ch plentyn i ymarfer ei Gymraeg y tu allan i'r ysgol mewn amryw ddull a modd.

Gobeithio y bydd yr wybodaeth ganlynol yn eich helpu i gael gafael ar adnoddau addas i gefnogi'ch plentyn ac i dawelu unrhyw bryderon sydd gennych ynglŷn â'r cyfleoedd sydd gan eich plentyn i ddatblygu ei sgiliau iaith yn ystod y cyfnod hwn.

Ble mae dechrau?

Gellir dod o hyd i ganllawiau cyffredinol i rieni a gofalwyr sy'n awyddus i gefnogi a datblygu sgiliau Cymraeg eu plant y tu allan i'r ysgol trwy ddewis y ddolen isod.

Efallai y bydd y clip fideo hwn ar gyfer rhieni a gofalwyr nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg gartref ond sydd â phlant mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn ddefnyddiol hefyd. Daw o'r Athro Enlli Thomas o Brifysgol Bangor.

Os ydych chi am wybod mwy am astudiaethau'r Athro Thomas ynglŷn â defnyddio, cadw ac adfywio sgiliau iaith, mae darllen dethol ar gael yma:

Cefnogaeth Leol

Mae gan bob ardal yng Nghymru ei Menter Iaith ei hun. Ariennir y Mentrau gan Lywodraeth Cymru er mwyn darparu cyfleoedd lleol i blant a phobl ifanc ymarfer eu Cymraeg y tu allan i'r ysgol. Ar hyn o bryd, darperir eu gweithgareddau ar-lein. Mae hyn yn golygu bod rhai gweithgareddau, os nad pob un ohonyn nhw, ar gael i blant sy'n byw y tu allan i ardal benodol y Fenter honno. Felly, mae'n werth edrych beth mae'r Mentrau eraill yn ei ddarparu hefyd. Gellir dod o hyd i ddolenni i'n Mentrau lleol yma.

Cadwch lygad ar dudalennau Twitter ac Instagram y Mentrau hefyd am yr wybodaeth a'r cyfleoedd diweddaraf.

Urdd Gobaith Cymru

Mae'r Urdd yn darparu cyfleoedd trwy gyfrwng Cymraeg i blant a phobl ifanc yng Nghymru ddod yn unigolion cyflawn, gan ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i'r gymuned. Gallwch ddysgu mwy am y rhaglen helaeth ac amrywiol o weithgareddau y mae'r Urdd yn ei threfnu yma.

Yr Urdd yng Ngwent

Mae rhwydwaith Urdd Gwent yn cynnwys Casnewydd, Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Torfaen ac mae'n cynnig ystod o weithgareddau cyffrous i bob oedran - chwaraeon, eisteddfodau, teithiau lleol, teithiau dramor, canolfannau preswyl a llawer mwy! Cymerwch gip ar yr hyn sydd ar gael yma:

IAW

Mae'r Urdd yn cynhyrchu cylchgrawn cyfoes a digidol o'r enw IAW ar gyfer dysgwyr uwchradd (hyd at oed TGAU) bob deufis . Mae'r cylchgrawn am ddim yn ystod 2020-2021. Cofrestrwch yma a bydd copi yn cyrraedd eich blwch derbyn!

Cymraeg Bob Dydd

Er ei fod wedi'i dargedu'n bennaf at ddysgwyr oed uwchradd mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, gallai darpariaeth Cymraeg Bob Dydd yr Urdd fod yn ddiddordeb i'ch plentyn. Darganfyddwch fwy isod - gan gynnwys manylion am ymuno â'r Urdd i gael mynediad i'r deunyddiau:

Amser i ymlacio?

Os nad ydych chi'n siarad Cymraeg gartref, beth am annog eich plentyn i wylio ambell raglen deledu Gymraeg neu wrando ar gerddoriaeth Gymraeg gyda chi? Mae dramâu gwych fel Bang ac Un Bore Mercher ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar S4C. Beth am wylio yn Gymraeg a defnyddio'r is-deitlau? Mae llawer o gynnwys S4C ar gael ar Clic neu BBC iPlayer.

Os oes gennych ddiddordeb mewn chwaraeon, mae S4C yn darlledu gemau rygbi a phêl-droed rhyngwladol yn Gymraeg yn rheolaidd. Yn aml iawn, maen nhw ond ar gael i gynulleidfaoedd S4C yn rhad ac am ddim! Ac i gefnogwyr seiclo, mae Tour de France a Giro d'Italia i'w gweld ar S4C. Edrychwch beth sydd ar S4C yma:

Mae gan Gymru ddiwylliant bywiog ac efallai y byddech chi'n mwynhau gwrando ar ychydig o gerddoriaeth Gymraeg tra'n golchi'r llestri neu'n ymlacio. Beth am edrych ar y rhestrau chwarae ar Spotify?

Mae AM yn gronfa llawn diwylliant! Mae'n cynnwys amryw o sianelau - cerddoriaeth, drama, llyfrau a gwyliau ... Edrychwch ar yr hyn sydd ar gael yma:

Adloniant Byw

Peidiwch ag anghofio'r gwyliau awyr agored gwych sy'n cael eu cynnal yn lleol ... Ffiliffest, Gŵyl Newydd a Tafwyl. Os yw eich plentyn yn ei arddegau, mae'n debyg y bydd am fynd gyda'i ffrindiau ond mae pob un o'r gwyliau'n addas ar gyfer diwrnod allan gyda'r teulu! Mae llawer o gynnwys y gwyliau digidol a gynhaliwyd yn ystod 2020 ar gael ar-lein. Dyma'r dolenni i'r tudalennau cartref perthnasol:

Waeth beth fo'r sefyllfa, gadewch i'ch plentyn wybod eich bod am iddo fod yn ddwyieithog a'i bod yn berffaith iawn iddo siarad Cymraeg â'i ffrindiau yn eich cwmni hyd yn oed os nad ydych chi'n deall yr iaith!

Amrywiaeth ...

Mae darpariaeth helaeth ar gael ar-lein i gefnogi defnydd eich plentyn o'r Gymraeg y tu allan i'r ysgol. Cymerwch gip ar y gronfa helaeth hon o ddolenni i wefannau ac apiau gan gynnwys pynciau llosg cyfoes, cerddoriaeth, cylchgronau a chadw'n heini! Cofiwch ddewis y Cyfnod Allweddol sy'n berthnasol i'ch plentyn.

Cefnogaeth ar gyfer gweithgareddau addysgol mwy ffurfiol

Lluniwyd y dogfennau dwyieithog hyn er mwyn cynnig arweiniad i rieni a gofalwyr sy'n awyddus i gefnogi datblygiad sgiliau llythrennedd eu plentyn. Maent yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau sy'n addas ar gyfer dysgwyr yng Nghyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 7-9) a Chyfnod Allweddol 4 (Blynyddoedd 10-11) hefyd.

BBC Bitesize

Mae gan y BBC lyfrgell o adnoddau dysgu ac addysgu i gefnogi dysgwyr mewn amrywiaeth o bynciau yn CA3 a CA4. Mae'r ddolen hon yn arwain i borth BBC Bitesize lle gallwch ddewis y cam allweddol a'r pwnc priodol ar gyfer eich plentyn.

Ar gyfer dysgwyr yng Nghyfnod Allweddol 4 sy'n paratoi ar gyfer eu cymwysterau TGAU, cofiwch gadw llygad ar wefan Cymwysterau CBAC lle mae gwybodaeth gyfredol, enghreifftiau o bapurau arholiad blaenorol, ac ati.

Ffynhonnell gyfoethog arall o gefnogaeth ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu yw gwefan adnoddau CBAC. Gellir cyrchu'r wefan yma:

Yn olaf yn yr adran hon, efallai y bydd y canllaw hwn i waith cartref, a rennir yn garedig gan Gyngor Sir Caerfyrddin, yn ddefnyddiol:

Ar Ôl Dyddiau'r Ysgol?

Rydych chi eisoes wedi buddsoddi'n sylweddol yn nhaith ddwyieithog eich plentyn. Bellach, does dim rhaid i'r siwrnai honno ddod i ben pan fydd eich plentyn yn gadael yr ysgol. Mae'r gallu i siarad Cymraeg wedi dod yn fwy a mwy dymunol mewn amryw o feysydd proffesiynol yn ystod y blynyddoedd diwethaf gan gynnwys Meddygaeth a'r Gyfraith. Mae'r pamffled hwn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn fan cychwyn ddefnyddiol iawn i ddarganfod mwy am gyfleoedd i barhau i astudio trwy gyfrwng Cymraeg ar ôl dyddiau'r ysgol ...

Mae cyfoeth o wybodaeth a banc adnoddau gwerthfawr iawn ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Cymerwch gip yma ...

Beth amdanoch chi?

Hoffech chi ddysgu Cymraeg? Wedi siarad Cymraeg yn yr ysgol ond yn llai hyderus i ddefnyddio'r iaith erbyn hyn?

Os ydych chi'n ystyried eich taith Gymraeg eich hun, dyma rai ffynonellau gwybodaeth defnyddiol a allai fod o gymorth i chi. Beth bynnag yw eich lefel, mae yna opsiynau ar eich cyfer chi.

Cliciwch ar y testun glas sydd wedi'i danlinellu yn yr adran isod i ddarganfod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i'ch helpu chi ar eich taith eich hun at ddwyieithrwydd.

Mae'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg yn darparu cyfres o opsiynau dysgu iaith ar bum lefel wahanol: Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch a Hyfedredd. Mae'r ganolfan yn cynnig dosbarthiadau dysgu iaith sydd ar gael yn lleol trwy 11 canolfan yn genedlaethol. Mae Dysgu Cymraeg Gwent yn darparu cyrsiau ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy. Mae llawer o'r ddarpariaeth ar gael ar-lein erbyn hyn. Cliciwch ar y ddolen i gael gwybodaeth a chyfleoedd amrywiol. Dewch o hyd i'ch cwrs newydd.

Rhowch gynnig ar rai o'u gwersi blasu 10 munud i ddechreuwyr. Mwynhewch!

Os oes gennych ddiddordeb mewn sesiynau Cymraeg yn y Gweithle, mae amryw o opsiynau ar gael gan gynnwys cyrsiau blasu ar-lein sy'n cael eu cynnig yn rhad ac am ddim. Mae'r rhain yn gyrsiau pwrpasol ar y gyfer y gweithle a ddatblygwyd ar gyfer sectorau gwahanol gan gynnwys addysg, iechyd, gofal cymdeithasol, twristiaeth a manwerthu.

Hwyl a mwy!

Mae Duolingo yn hyrwyddo dysgu iaith trwy brofiadau tebyg i gêm ac mae'n ffordd boblogaidd o ddysgu Cymraeg yn anffurfiol. Ewch i wefan Duolingo a dewis Cymraeg neu lawrlwythwch yr ap.

Dim rheolau, dim ffwdan!

Mae SaySomethingInWelsh yn gwrs ar-lein yn rhad ac am ddim sy'n canolbwyntio ar helpu pobl i ddysgu siarad a deall Cymraeg. Mae'n osgoi rheolau gramadeg cymhleth a darllen / ysgrifennu. Mae ar gael trwy'r wefan a'r ap.

Bydd annog eich plentyn i siarad Cymraeg yn gymdeithasol yn ei helpu i ddatblygu ei hyder a'i ruglder.

Hwb i'r hyder?

Cyfarwydd â'r iaith ond heb hyder i'w defnyddio? Mae ystod eang o offer technolegol i gefnogi datblygiad a chywirdeb iaith. Dyma rai awgrymiadau!

Cysill

Gwiriwr sillafu a gramadeg ar-lein. Teipiwch neu gludwch destun i'r blwch a bydd yn gwirio'ch gwaith ar unwaith. Cliciwch ar y ddolen i roi cynnig arni!

Cysgliad

Mae'r pecyn meddalwedd hwn, sy'n gwirio sillafu a gramadeg, wedi'i ryddhau i'w lawrlwytho am ddim trwy bartneriaeth rhwng Prifysgol Bangor a Llywodraeth Cymru. Cliciwch ar y ddolen i roi cynnig arni!

Y Termiadur Addysg

Wedi'i noddi gan Lywodraeth Cymru, mae'r adnodd hwn yn darparu terminoleg safonol ar gyfer y maes addysg. Dyma'r termau i'w defnyddio mewn adnoddau o bob math ar gyfer athrawon a myfyrwyr yn ogystal ag mewn arholiadau cyfrwng Cymraeg. Cliciwch isod i roi cynnig arni!

Geiriadur Cymraeg <> Saesneg

Peidiwch ag anghofio am yr ap trawiadol Ap Geiriaduron. Ar ôl ei lawrlwytho i'ch dyfais, does dim oes angen cysylltiad gwe arnoch i ddefnyddio'r geiriadur Cymraeg >< Saesneg cynhwysfawr hwn.

Mae'r ap yn golygu bod gennych gyfoeth o wybodaeth yn eich poced. Mae'n cynnwys y geiriadur cyffredinol Cysgair yn ogystal â'r geiriaduron terminoleg safonol ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru. Gweler y ddolen isod!

Treigladau

Rydyn ni i gyd yn amau ein defnydd o'r treigladau weithiau ... Ai'r treiglad meddal, trwynol neu'r treiglad llaes sydd ei eisiau? Gall yr ap hwn eich helpu chi! Mae mwy o wybodaeth ar gael trwy'r ddolen isod ...

To bach (^)?

Mae'r meddalwedd hwn ar gael yn rhad ac am ddim. Mae'n eich galluogi i osod acen grom (^) ar bob un o lafariaid yr Wyddor Gymraeg. Trwy wasgu 'Alt Gr' a'r llafariad, fe gewch â, ê, î, ô, û, ŵ neu ŷ yn syth! Dilynwch y ddolen am ragor o wybodaeth ...

Ac yn olaf ...

Cofiwch fod Microsoft Windows a Microsoft Office ar gael yn Gymraeg. Cewch fwy o wybodaeth yma ...

Chwilio am fwy o wybodaeth?

Mae staff ysgol eich plentyn yn awyddus iawn i'ch cefnogi ar eich taith ddwyieithog. Siaradwch â nhw ... Maen nhw'n aros i helpu.

Mae tair ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn rhanbarth y GCA (EAS):

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

Ysgol Gyfun Gwynllyw

Credits:

Created with images by Eric Ayon - "Teenagers posing for a picture with a brick wall behind them " • Carlos Lindner - "untitled image" • Hunters Race - "This is a shot of the owner of New Zealand watch company - Hunters Race." • Noorulabdeen Ahmad - "untitled image" • Unknown - "After school activities | Royalty free photo - 527715" • Shane - "Shane smiling at me because I asked. The light coming through the blinds makes a nice pattern. " • Unknown - "East Reading Festival, 14th June 2015 | East Reading ..." • Gemma Chua-Tran - "something funny" • Susan Yin - "untitled image" • Dollar Gill - "untitled image" • Brooke Cagle - "Sponsored by Google Chromebooks" • Gaelle Marcel - "untitled image" • Neil Thomas - "When you need that helping hand!" • Eleni Apserou - "untitled image"