Test voor Anne Misschien is dit een handige tool?

Karrewiet

"Ik kijk elke dag naar karrewiet, dan weet ik wat er in de wereld gebeurt. Soms maakt dat mij bang, maar dan praat ik er met mijn juf over.
kinderen die toekijken

Credits:

Created with images by AlexanderStein - "paperclip clip office" • AHLN - "Children" • be creator - "Child" • < J > - "Child" • Alexas_Fotos - "kids chocolate children egg" • < J > - "Child" • Bessi - "aroni arsa children"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.