Drugi Grajski pun(k)t Pristava gradu Snežnik - 26. 11. 2106

Janez kandare je povedal in pokazal vse o slačenju in vezanju fermentina (koruze)
Da nismo bili lačni, je poleg Markota in Berte skrbela še cela ekipa.
Janez je s svetlobno hitrostjo odpeljal fermenti pod napušč, kjer sta z niko naredila kito in jo obesila.
Saj vemo, Matija se z lutkami dobro razume. Z občinstvom pa tudi.
FaraoNika
Evo, še spored drugega Grajskega pun(k)ta.
Created By
Milos Toni
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.