Loading

GERMATIK OPGAVEN 8.F.1 + 8.F.2

ANTWOORDEN

8.F.1

Vertaal

In de o.t.t. (tegenwoordige tijd)

A1 - OBIT

1. ik word

2. jij bent

3. jullie hebben

4. wij zullen

5. ik mag

6. jij moet (kan niet anders)

7. zij kan

8. ik moet (van iemand anders)

9. hij wil

10. jullie weten

8.F.2

Vertaal

In de o.t.t. (tegenwoordige tijd)

A1 - OBIT

1. jij wordt

2. hij is

3. zij heeft

4. hij zal

5. jullie mogen

6. jullie moeten (kan niet anders)

7. jullie kunnen

8. het moet (van iemand anders)

9. wij willen

10. jij weet

Credits:

Created with images by staffan.scherz - "In my garden" • staffan.scherz - "Company outing"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.