Loading

Socius in 2017 steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk

Je kan ons volledig voortgangsrapport ook als PDF downloaden.

Over 2017

2017 was op verschillende vlakken een uitdaging. Er was niet alleen onze reguliere werking en een verhuis. In juli werd het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk goedgekeurd. Dat zorgde ervoor dat we de nodige kennis en tools moesten ontwikkelen om de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk mee voor te bereiden op de nieuwe regelgeving. Een intensief, boeiend en leerrijk proces voor het Socius-team, want naast de beleidsondersteuning was het ook alle hens aan dek voor ons vormingsaanbod en onze vraaggerichte werking.

Druk, druk, druk… voor ons, maar zeker ook voor de organisaties uit de sector.

Druk, druk, druk… voor ons, maar zeker ook voor de organisaties uit de sector. De spreidstand waarin zij zich nu bevinden vraagt inzet en volharding: aandacht geven aan het lopende beleidsplan, erover rapporteren, zich verhouden op beoordelingselementen en -criteria, visitaties voorbereiden, oriënteren op een nieuw decretaal kader én de voorbereiding van een nieuwe subsidieaanvraag.

Vanuit dat besef zullen we ook in 2018 ten volle gaan voor de ondersteuning van de sector en hopen we op het einde van dat jaar even mooie resultaten te kunnen voorleggen als degene die u hierna aantreft.

Voortgangsrapporten zijn zelden spannende literatuur. Grafieken, tabellen, doelstellingen, indicatoren ... ze spreken weinig tot de verbeelding en geven niet echt een helder beeld van het verhaal achter de cijfers. Daarom bieden we je hier graag de belangrijkste resultaten uit ons rapport in een notendop aan.

Wens je meer informatie download dan het volledige rapport of contacteer ons. We helpen je graag verder.

BELEIDSPLAN 2016-2020

Met onze jaarprogramma's vertalen we steeds de doelstellingen uit ons 'Beleidsplan 2016-2020: Vloeibaar & verbonden' in concrete acties.

In ons beleidsplan schuiven we vier strategische doelstellingen naar voor:

  1. Sociaal-culturele beroepskrachten zijn ondersteund in hun professionele ontwikkeling.
  2. Organisaties uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn gestimuleerd om missie- en contextgedreven te werken.
  3. De dynamiek in het sociaal-culturele werkveld om samen een meer inclusieve, democratische, solidaire en duurzame samenleving te realiseren, is verstrekt.
  4. Sector en overheden zijn ondersteund in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe beleidskaders.

OPEN AANBOD

Socius biedt een brede waaier van activiteiten aan waaraan sociaal-cultureel werkers en organisaties kunnen deelnemen. Al deze vormingen, workshops, studiedagen enz. vormen samen ons open aanbod.

Ons open aanbod telde 51 activiteiten die in het totaal 174 dagdelen in beslag namen en waarmee we in het totaal 1.210 personen bereikten

69% van de deelnemers was afkomstig uit onze primaire doelgroep (erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties).

31% behoorde tot onze secundaire doelgroep (opleidingen, overheid, organisaties uit andere sectoren enz.).

De deelnemers aan ons open aanbod kenden een gemiddeld tevredenheidscijfer toe van 79% aan onze activiteiten.

Met ons open aanbod bereikten we 92% van alle erkende organisaties uit de sector.

RIJKE VARIATIE

Ons open aanbod behelst een rijke variatie aan thema's. Zo kon je in 2017 bij het steunpunt terecht voor initiatieven rond organisatieontwikkeling, werken met vrijwilligers, begeleiden van afdelingen, diversiteit, sociaal-culturele functies en rollen, leidinggeven, internationaal werken, communicatie, enz.

Daarbij richten we ons zowel naar nieuwkomers in de sector als naar professionals met meer kilometers op de teller.

DECREET

Met de goedkeuring van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, zette Socius vanaf het najaar in op het ondersteunen van de sector in het zich aligneren op het nieuwe beleidskader.

Dat deden we offline met een vormingsaanbod op maat, maar ook online voorzagen we een breed ondersteuningsaanbod.

Er was niet alleen onze kennisomgeving over het nieuwe decreet. We actualiseerden ook onze toolbox 'Beleidsplanning' en creëerden online tools rond de maatschappelijke contextanalyse en het zakelijk beleid.

Ondertussen bereikten we meer dan 85% van de organisaties uit de sector met ons vormingsaanbod rond het nieuwe decreet en de beleidsplanning.

SECTORMOMENTEN

Bij al onze initiatieven besteden we bijzondere aandacht aan netwerkmogelijkheden voor onze deelnemers. Daarnaast zetten we ook specifieke activiteiten op touw waar professionals collega's van andere organisaties kunnen leren kennen, ontmoeten, van gedachten wisselen of gewoon genieten van fijne ontmoetingen.

In 2017 was er niet alleen onze jaarlijkse Trefdag voor de sector, we organiseerden ook medewerkersdagen voor de Vormingplus-centra en de etnisch-culturele federaties.

E-LEARNING

Vanaf 2017 legt Socius zich toe op de uitbouw van een 'online lerende omgeving', vanaf het delen van kennis en verhalen, over het ontwikkelen van interactieve leerobjecten tot gestructureerde leerpaden.

In wezen gaat het niet over digitaal op zich, wél over het gebruik van digitaal om de kwaliteit en de impact van ons aanbod te verbeteren.

Vorig jaar lanceerden we de 'Levensfasentest afdelingsbegeleidingen' en legden we de laatste hand aan de online tools 'Projectdossiers schrijven' en 'Schrijf je organisatieverhaal'.

Vraaggestuurde werking

Naast een open aanbod hebben we ook een vraaggestuurde werking waarmee we maatwerk leveren.

Op deze manier spelen we in op specifieke behoeften en vragen van organisaties. Vragen die niet altijd beantwoord (kunnen) worden tijdens een vorming, studiedag of workshop.

In 2017 ontvingen we 153 vragen van binnen en buiten de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Op 47 vragen konden we om verschillende redenen niet ingaan. Van de 106 vragen die we positief beantwoordden, resulteerden er 90 in een ondersteuning.

56 initiatieven realiseerden we op vraag van onze primaire doelgroep, 34 kwamen tot stand op vraag van onze secundaire doelgroep. In het totaal namen 681 personen deel aan onze vraaggestuurde werking.

De vragen waarvoor organisaties aankloppen bij het steunpunt leunen dicht aan bij de aanwezige expertise van onze medewerkers: rollen en functies scw, impactgedreven werken, beleidsplanning, werken met vrijwilligers, diversiteit, communicatiestrategie en -beleid, social media enz.

Communicatie- en informatiecentrum

Als steunpunt willen we hét communicatie- en informatiecentrum zijn voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Daarom zetten we een uitgebalanceerde mix in van (digitale) publicaties, websites, databanken en social media.

Ons nieuwe thuis

2017 was ook het jaar dat we onze kantoren in het kleurrijke Schaarbeek achter ons lieten en nieuwsgierig andere oorden opzochten: de derde en vierde verdieping van het Kaaitheater werden onze nieuwe uitvalsbasis, om te werken, te ontmoeten, uit te wisselen en te leren. Inmiddels voelen we ons hier helemaal thuis en kunnen we partners, sectororganisaties, kennissen en buren in onze eigen vormings- en vergaderlokalen warm onthalen.

De foto's uit ons voortgangsrapport zijn van de hand van Lynn Delbeecke. We vroegen Lynn om haar lens te richten op Brussel en de kanaalzone, onze nieuwe werkomgeving ... en ons nieuwe thuis.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze werking. Onze realisaties uit 2017. Of onze plannen voor 2018. Neem dan een kijk op onze website www.socius.be.

Of contacteer ons we helpen je graag verder.

Created By
Max Frans
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.