โครงการดีๆ ดีพียูจัดให้!!!!!

ชื่อโครงการ นิทานเพื่อน้อง โรงเรียนวัดอินทอารี อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่น้องๆและกิจกรรมนันทนาการเพื่อกระตุ้นการกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือว่าเป็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องและช่วยเสริมสร้างศักยภาพที่ดี เพราะคนถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ การพัฒนาคนโดยให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนนอกจากจะเป็นหัวใจของการพัฒนาแล้วยังเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า หากเด็กและเยาวชนวันนี้ได้รับการพัฒนาอย่างดีและถูกทางเขาก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพพร้อมที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญต่อไปได้การให้การศึกษาถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ดีที่สุดทางหนึ่ง เพราะความรู้และปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมได้ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้พยายามส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง และปัจจุบันการเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาเป็นสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการซึ่งถ้าใครมีทักษะด้านภาษาดี ก็เปรียบเสมือนมีใบเบิกทางที่ดีในสายงานอาชีพ ในอนาคต และการกระจายความรู้ในปัจจุบันมีหลายเส้นทาง อาทิ ทางอินเตอร์เน็ต ทางสื่อโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งหากเป็นโรงเรียนในเขตเมืองก็จะได้เปรียบในด้านเทคโนโลยี และโรงเรียนในพื้นที่ชนบทก็ไม่อาจเข้าถึงสื่อดิจิทอลพวกนี้ได้อย่างง่ายดายเท่าใดนักซึ่งในโครงการนิทานเพื่อน้องจะประกอบไปด้วยกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาสติปัญญา หลายๆด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ น้องๆจะได้รับการฝึกทักษะ ที่จะส่งผลต่อระบบกระบวนการคิด การแสดงออกมาทางอารมณ์ ด้านสังคม น้องๆจะได้รับการฝึกทักษะการเข้าสังคมคือการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นผ่านการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งผลต่อกระบวนการคิด การกล้าแสดงออก ที่หลากหลาย ด้านสติปัญญา น้องๆจะได้รับการฝึกทักษะ ในการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ตามความเหมาะสมของระดับอายุ สำหรับพื้นที่ที่มีความต้องการในการเรียนรู้ ที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อการเรียนรู้ในทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลาคือโรงเรียนที่อยู่ในเขตชนบท และยากต่อการเข้าถึงของเทคโนโลยีและจะเป็นสิ่งที่ดีหากกลุ่มเด็กในพื้นที่โรงเรียนชนบทเหล่านี้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น

ดังนั้นโรงเรียนวัดอินทอารี เป็นโรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ทางผู้จัดโครงการเห็นสมควรว่าเป็นโรงเรียนที่มีความเหมาะสมในการลงพื้นที่ทำโครงการในการนำสื่อความรู้ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการ และทักษะเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและสามารถเป็นทุนทางการศึกษาในการนำไปต่อยอดในอนาคตได้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

2.เพื่อสามารถเป็นทุนทางการศึกษาในการนำไปต่อยอดในอนาคตได้

เป้าหมาย

1.กลุ่มเป้าหมายสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

2.ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อที่โครงการมอบให้ใช้บูรณาการกับการสอน

1 ไม่พอ พี่ขอ 2

การดำเนินงานโครงการ

1.ประชุมกลุ่มเพื่อชี้แจง

2.สรุปผลการประชุมพร้อมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

3.เลือกพื้นที่ทำกิจกรรม

4.ประสานงานติดต่อสถานที่ทำกิจกรรม

5.จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และสรรหาของเบ็ดเตล็ดในการทำกิจกรรม

6.ประดิษฐ์และออกแบบสื่อที่ใช้ในกิจกรรม

7.ขอความสนับสนุนจากคณะอาจารย์และผู้ปกครอง

8.รวบรวมและจัดเตรียมสิ่งที่ใช้ในวันทำกิจกรรม

9.ประชุมเพื่อนัดแนะทีมในรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

10.ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม

11.ประเมินผลโครงการ

12.สรุปผล

13.ปิดโครงการ

วิดีโอภาพรวมโครงการ

ผลการดำเนินงาน

ผลที่ได้คือ น้องๆรัก ติดพี่ๆแจเลย

โครงการนิทานเพื่อน้องเป็นโครงการที่เสริมสร้างทักษะ และพัฒนาสติปัญญา หลายๆด้านการฝึกทักษะการเข้าสังคมคือการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นผ่านการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งผลต่อกระบวนการคิด การกล้าแสดงออก ที่หลากหลาย ด้านสติปัญญา น้องๆจะได้รับการฝึกทักษะ ในการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้

ด้านกระบวนการคิด การกล้าแสดงออก

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดอินทอารี เป็นเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กแต่มีความกล้าแสดงออกและใส่ใจกับกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมากมีการให้ความร่วมมือ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษที่น้องๆให้ความสนใจและร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้และมากกว่า90 % ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีความพร้อมที่จะอาสาเป็นผู้กล้าในการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน

ภาพกิจกรรม

สนุกตั้งแต่เริ่มโครงการ
  • ภาพกิจกรรมเกมเก้าอี้ดนตรี ที่น้องๆต่างให้ความร่วมมือในกิจกรรม
สอนการอ่านพูดกับน้องๆ โดยพี่ๆคนสวย

ด้านทักษะการอ่าน การพูด

  • กิจกรรมเพิ่มทักษะแบ่งกลุ่มทายคำศัพท์ปริศนาภาษาอังกฤษ กิจกรรมน้องๆที่สามารถทายคำศัพท์ ได้ถูกและสะกด อ่านคำ ได้ถูกต้องจะได้รับรางวัลเป็นขนม
  • พักเบรค พี่มีน้ำ และขนมให้ นั้งเล่นกับน้อง ให้น้องสนุกหลังจากวิชาการมาเยอะ สนุกแค่ไหนดูหน้าน้องที่ถือกระเป๋าสีม่วง 5555
  • กิจกรรมติวเป็นทีม โดยการแบ่งกลุ่มน้องๆออกเป็น5-6 คน และมีพี่เลี้ยงในการสอนคำศัพท์รวมถึงประโยคทักทายภาษาอังกฤษ เบื้องต้นใน1ทีมน้องจะต้องพูดสวัสดี ทักทาย และแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษได้ 3 คน ขึ้นไป จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ และมอบรางวัลให้แก่น้องที่สามารถทำกิจกรรมได้

กิจกรรมเกมพักสมอง ผลการดำเนินการน้องๆให้ความสนใจและสนุกสนานกับเกมที่เตรียมให้ 100 % ให้ความร่วมมือและตั้งใจทำกิจกรรมอย่างเต็มที่

บทสรุปโครงการ

การประเมินผลความสำเร็จโครงการ

1.กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการพูดและตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสมกับอายุ จากการสุ่มในการทำกิจกรรม

2.กลุ่มเป้าหมายมีความสนุกและสนใจในการเรียนรู้ระหว่างทำกิจกรรม วัดจากการสังเกตการณ์

3.กลุ่มเป้าหมายทำแบบทดสอบทักษะได้ผ่านเกณฑ์ 60 %ขึ้นไป จากกิจกรรมฝึกทักษะในรูปแบบต่างๆ

รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Thailand 4.0

เป็นความมุ่งมั่นขางนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานหลักคิด คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจารการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการมากขึ้น

ดังนั้น Thailand 4.0 จึงมีกรเปลี่ยนวิธีการทำที่มีลักษณะสำคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี(Smart Farming) โดยเกษตรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจากTraditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

Thailond 4.0 จึงจะพัฒนาเพื่อให้เกิดผลขึ้นจริง จึงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย การพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้

1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่(New Startups)ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น

2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น

3.กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น

4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่นเทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซเป็นต้น

5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเป็นต้น

โดยสรุปแล้ว กระบวนการพัฒนาประเทศภายใต้ โมเดล Thailand 4.0 เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนาและการปฎิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกัน เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดประชารัฐ ที่ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลกเพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนา กลายเป็น ประเทศพัฒนาแล้ว อย่างแท้จริง

ผู้รับผิดชอบ

1.น.ส.ปณิตา จันทรศิริ 560112010009

2.น.ส.ชลิตา กองแก้ว 560112010026

3.นาย อนิรุธ มั่งมี 560112010034

4.น.ส.นิตา สุกันทะ 560112010040

5.น.ส.สกุลทิพย์ ไหลล้น 560112010044

6.นายวศิน บัวสวัสดิ์ 560112010045

7.น.ส.มาริสา เขียวผึ้ง 560112010052

8.น.ส.ธัญลักษณ์ มาเอี่ยม 560112010058

9.นายจิรภัทร ชูจันทร์ 560112010060

10.นายบุญพิทักษ์ แป้นทอง 560112010064

Credits:

Created with images by @iannnnn - "นิทานโลก"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.