นางสาว อภิรดี ญาติตะคุ

นางสาว อภิรดี ญาติตะคุ (แอปเปิ้ล)

เกิดวันที่ 25 มกราคม 2539

อายุ21ปี จบจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที1 คณะการบิน

งานอดิเรกคือ ฟังเพลง ดูหนัง

สิ่งที่รักมากที่สุด ครอบครัว ,สุนัข ,และตัวเอง

ความฝันสูงสุด คือ เรียนจบมีงานที่ดี เลี้ยงพ่อแม่ได้

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.