Gamification and gamebased learning

Via Erasmus + kregen we de mogelijkheid om ons in te schrijven voor een scholing ‘Gamification and game based learning’ in Barcelona. Een kans die we niet konden laten schieten. Een week lang verdiepten we ons in kennis en vaardigheden omtrent dit onderwerp en legden we contact met collega’s uit heel Europa.

Via deze webpagina delen we de meest bruikbare en nuttige informatie en lesideeën. We geven een beschrijving van verschillende websites en apps en verduidelijken deze met behulp van een link.

Gamification is het inbrengen van spelelementen in een niet-spelomgeving
Gamebased learning is het gebruiken van spellen om van en mee te leren.
Created By
Linda Neefjes
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.