Loading

forstår sykepleierne lønnsslippen? se hva de svarer

DETTE ER UNDERSØKELSEN

Sykepleiens spørre­undersøkelse om lønn ble gjennom­ført ved hjelp av nettverktøyet ­Enalyzer mellom 20. og 29. mars 2019. Undersøkelsen ble sendt ut via e-post til 10 000 tilfeldig valgte ­medlemmer av Norsk Sykepleier­forbund. Det ble sendt én påminnelse. Kun respondenter som oppga å være i aktivt arbeidsforhold som sykepleier eller spesialsykepleier, ble inkludert, det vil si 2704 personer. Besvarelsene var anonyme, og Syke­pleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.

"hvordan kan du vite at 27,08 er riktig?" Marit olvik, sykepleier

Hvor godt forstår du de ulike punktene på lønnsslippen din?

2 av 10 får ikke overtidstillegg

Opplever du at du har tilstrekkelig kunnskap om hvilke tillegg du har krav på som arbeidstaker, for eksempel når du jobber utover avtalt arbeidstid?

Created By
Sissel Vetter
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.