สำนวน ASCS

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน หมายถึง เก็บเล็กผสมน้อย ทำอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อย โน่นบ้างนี่บ้าง จนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา สำนวนไทย คำว่า “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน” นิยมใช้กับคนหรือแสดงอาการที่ชอบเก็บเล็กผสมน้อย ค่อยๆสะสม จนสามารถผสมเป็นสิ่งที่ต้องการได้ เช่น นายน้อย ต้องการตบแต่งบ้านใหม่ แต่ไม่มีเงินมากพอ จึงใช้วิธีค่อยๆทำ ค่อยๆปรับ ค่อยๆแต่งตามกำลังกายและกำลังเงินของตน จนในที่สุดก็ได้บ้านที่ตกแต่งตามความต้องการของตน

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

Created By
Weerapong Suksawat ASCS
Appreciate

Credits:

Created with images by sasint - "ancient architecture asia" • Transformer18 - "Working @ Bangkok"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.