นางสาวดรุณี พวงสิงห์ รหัส 570112010011

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: นางสาวดรุณี พวงสิงห์ ชื่อเล่น ฟ้า

เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2538 อายุ 19 ปี

ที่อยู่ : 3 ซ.นวมินทร์ 74 แยก 3-7-1 ถนน นวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

จบมาจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เบอร์โทร: 089-7747425

อีเมลล์: 570112010011@dpu.ac.th

คติประจำตัว: ทำอะไรก็ได้.....ที่ไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น

ทำไม ? ถึงเรียนคณะรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เหตุผล เพราะจบการศึกษาแล้ว อยากประกอบอาชีพข้าราชการ จึงเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีการเปิดสอนคณะรัฐประศาสนศาตร์ที่มีการเรียนการสอนความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพที่ต้องการ และเป็นคณะที่มีชื่อเสียง ความน่าเชื่อในหลายๆด้าน รวมทั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนที่โดดเด่น จึงเลือกที่จะมาศึกษาต่อที่สถาบันแห่งนี้

กิจกรรมต่างๆที่ได้เข้าร่วม

งานรับน้อง ปี 1

งาน รำลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

โครงการจิตอาสา ชั้นปีที่ 2 จัดทำหนังสือทำมือ ชุดเบื้องต้น้กี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

งาน สัมมนา 'ความร่วมมือกลไกลประชารัฐเพื่อขะบเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากรากฐาน "

งาน EduFest 2016 at DPU

เป็นผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยและประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 8

หนังสือ E-BOOK

วันนี้จะมาแนะนำหนังสือ E-BOOK ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาในคณะรัฐประศาสนศาตร์ที่สอดคล้องกับวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย “

file:///C:/Users/DPU/Downloads/Suff-Nesdb.pdf

ภายหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ อธิบายได้อย่างชัดเจน มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและยังสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังมีวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.