Razstava Stareslike ob jubileju avto moto društva Cerknica - 10. 9. 2016

V Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici smo pripravili razstavo na temo avtomobilizma in šoferjev. Pokazali smo fotografije in prispevke, ki smo jih prej objavili na spletni strani Stareslike.

Razstava je bila v okviru prireditev, ki so potekale v Cerknici v počastitev 60 letnice Avto moto društva Cerknica.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.