Loading

NOVÉ VZDELÁVANIE pre pedagógov

Milí pedagógovia, pedagogičky

minulý školský rok bol kvôli kríze, tak ako pre nás aj pre pedagógov výzvou. Pokiaľ Vás to aj napriek prekážkam povzbudilo k tomu objavovať aj ďalšie prístupy a cesty ako pracovať so žiakmi v triede inak, tak ste tu správne.

Pozývame Vás na česko-slovenské vzdelávanie pod názvom “Marker do škôl”. Ponúkame Vám iný prístup tzv. neformálne vzdelávanie. Dlhodobé školenie je vytvorené špecificky pre pedagógov a venuje sa tomu, ako využiť neformálne vzdelávanie v školstve a v prostredí triedy.

Čo zažijete?

Počas 4 školení sa budeme venovať napríklad týmto témam:

  • KOMPETENCIE: ako využívať koncept kompetencií ako kombináciu vedomostí, zručností a postojov ako ich rozvíjať (aj v kontexte ŠVP).
  • STANOVOVANIE CIEĽOV: ako užitočne použiť adaptovanú Bloomovu taxonómiu na jasné pomenovanie vzdelávacích cieľov.
  • RÔZNORODOSŤ VÝUKY: ako nastaviť hodiny tak, aby podporovala rôznorodé preferencie učenia sa žiakov.
  • SKUPINOVÁ DYNAMIKA: ako pracovať so skupinou a skupinovou dynamikou na podporu učenia sa skupiny i jednotlivcov.
  • METÓDY A TECHNIKY NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA: ako zaradiť do výuky rôzne aktivity a využívať reflexiu na podporu učenia sa.
  • UČIŤ SA UČIŤ: ako pomáhať žiakom porozumieť si, ako sa efektívne učiť.

Zvedaví? Ak chcete vedieť viac, preskúmajte náš Šlabikár neformálneho vzdelávania, z ktorého budeme v mnohom vychádzať.

Ako bude vzdelávanie prebiehať?

Bude to interaktívne a určite aj hravé. Chceme Vám ukázať formy a metódy, ktoré môžete sami využiť. Kladieme dôraz na spoluprácu a vzájomné zdieľanie skúseností medzi účastníkmi.

Okrem toho Vám poskytneme i podporu a mentoring, pri aplikácii do každodennej praxe.

Kedy a kde sa stretneme?

Vzdelávanie bude prebiehať počas 4 školení. Prvé a posledné školenie bude v česko-slovenskej skupine. Druhé a tretie školenie bude prebiehať samostatne v Čechách a na Slovensku.

Toto sa môže zmeniť podľa aktuálnych pandemických opatrení. Je možné, že začneme najprv samostatne v každej krajine a stretneme sa v česko-slovenskej skupine, akonáhle to bude možné.

  • 1. školenie- 27. - 30. 5. 2021
  • 2. školenie- 19. - 22. 8. 2021
  • 3. školenie- 8. - 10. 10. 2021
  • 4. školenie- 7. - 9. 1. 2022

Praktické záležitosti

Vzdelávanie je dotované z programu Erasmus+ Mládež. Celková cena školenia je 1700 € za osobu. Strava, ubytovanie a cestovné náklady sú hradené. Účastnícky poplatok je 100 €, do ktorého je započítaná i cena vytlačeného Šlabikára neformálneho vzdelávania.

Školenie je určené pre učiteľov a pedagógov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. Na školenie sa môžu prihlásiť i dvaja pedagógovia z jednej školy. Celkový počet je naplánovaný na 10 českých a 10 slovenských účastníkov. Počet českých účastníkov je už naplnený.

1. časť školenia je momentálne v procese akreditácie v Českej republike.

Prihláška

Prihlášku vyplňte najneskôr do 31.1.2021. Hľadáme už iba slovenských účastníkov.

Výber bude prebiehať priebežne do naplnenia kapacity vzdelávania. Odporúčame preto vyplniť prihlášku čo najskôr. Počet českých účastníkov je naplnený. O výsledku výberu Vás budeme informovať e-mailom.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nám napísať na alena.tomanova@youthwatch.sk alebo zatelefonujte na 0944 732 320

Školením bude prevádzať tím v zložení

TOMÁŠ PEŠEK Dve desaťročia sa venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí a hľadá inovatívne cesty ako ich rozvíjať. Najviac si rozumie s neformálnym vzdelávaním, koučingom a zážitkovou pedagogikou v ktorých dlhodobo pôsobí. Lektoruje vo viacerých programoch (napríklad www.markercs.cz, www.komenskehoinstitut.sk, www.kurztransition.eu) a vedie aj dlhodobý výcvik pre učiteľov o využívaní koučovacieho prístupu v školskom prostredí. Je speakrom na rôznych konferenciách, kde hovorí najčastejšie o mladej generácii, aktuálnych trendoch mladých a ako ich pripraviť na budúcnosť. Má rád dlhodobé vízie, dôraz na kvalitu a projekty s reálnym presahom. Viac tu

ALENA TOMANOVÁ Vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite v Bratislave. Od roku 2008 sa venuje neformálnemu vzdelávaniu. Pracovala v Iuventa-Slovenský inštitút mládeže v Národnej agentúre pre program Mládež v akcii/ Erasmus+, kde mala na starosti medzinárodnú školiacu stratégiu a koordinovala sieť regionálnych konzultantov ako aj školiteľov. Aktuálne pracuje v organizácii YouthWatch, kde sa venuje koordinácii projektov ako aj expertným, metodickým a výskumným činnostiam.

MICHAELA MOZOLOVÁ pôsobí v školstve 12 rokov. Popri vysokoškolskom štúdiu (MA Vzdelávanie nadaných, Aplikovaná lingvistika a vyučovanie anglického jazyka) pracovala 7 rokov s intelektovo nadanými deťmi, a súčasne sa venovala výskumu podvýkonovosti u žiakov s nadaním. Má skúsenosti s mentoringom učiteľov v rozvojovom programe Leaf a Komenského inštitút, ale pracovala aj s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. Momentálne pôsobí na škole Gymnázium Jura Hronca v Bratislave a píše metodické materiály pre učiteľov, ktoré sú súčasťou festivalu Človeka v ohrození, Jeden svet.

JOLANA DOČKALOVÁ Vzdelávaniu, najmä tomu neformálnemu, sa venuje takmer 20 rokov v česko-slovenskom i európskom kontexte. Zameriava sa na osobnostný i profesijný rast mladých ľudí a budovaniu kapacít neziskových organizácií. Využíva k tomu mentoring a koučovanie ako účinné nástroje rozvoja kompetencií. Vyštudovala kultúrnu a sociálnu antropológiu, pre súčasnú prácu čerpá inšpiráciu i z ďalšieho vzdelávania, napríklad dvojoročného výcviku v Gestalt koučovaní. Školou života a súčasne zdrojom kreativity sú pre ňu jej 3 deti. Tiež spolupracuje so školami, na workshopoch zoznamuje učiteľov s potenciálom koučovacieho prístupu pri výuke. Od roku 2020 spolupracuje so sieťou Scioškôl na príprave ich novej koncepcie. Viac tu

MONIKA NOVOSÁDOVÁ V neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou sa pohybuje od roku 1997 vrátane niekoľkých rokov v rámci politiky mládeže na európskej úrovni. Má vyštudovanú sociálnu prácu a 3,5 ročnú prax v NZDM a v práci s ľuďmi s mentálnym a kombinovaných postihnutím. Okrem vzdelávacích aktivít sa venuje tanečne-pohybovej psychoterapii a prevádzaniu tímov organizačnými zmenami. V Nadácii Via spolupracovala na programe ViabilityNet 3.0, ktorý podporuje miestnych komunitných lídrov. Teraz spolupracuje na nasledujúcom programe Community Alphabet pre organizácie podporujúce rozvoj nielen miestnych komunít. V súčasnosti študuje supervíziu v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach na Fakulte humanitných štúdií UK. Viac tu.

LUCIE PŘÍŠOVSKÁ Vyštudovaná francúzštinárka a angličtinárka, ktorá vždy prebiehala medzi formálnym a neformálnym prostredím, až sa nakoniec rozhodla oba prístupy prepájať. Vyučuje Dramatickú výchovu budúcich pedagógov na Technickej univerzite v Liberci, interkultúrne učenie študentov andragogiky v Prahe. Školí medzinárodných dobrovoľníkov po celej Českej republike a pracovníkov s mládežou v Európe. Vo vzdelávaní ju zaujíma hlavne práca s postojmi. Viac tu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto sme my?