Loading

100 lat kształcenia nauczycieli fizyki w Polsce Wojciech Nawrocik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

W wykładzie przytoczone będą wypowiedzi znanych historycznych postaci, żyjących w starożytności i w czasach współczesnych, dotyczące znaczenia nauczycieli dla kształcenia społeczeństwa i rozwoju kultury.

Pokazany zostanie system kształcenia w Polsce nauczycieli od roku 1918 do dzisiaj i roli jaką w tym systemie odgrywają szkoły wyższe. Przedstawione zostaną modele kształcenia nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli fizyki, wypracowane przez różne zespoły opiniotwórcze. Przytoczone będą niektóre najważniejsze spostrzeżenia i wnioski z bardzo owocnych obrad Kongresu Nauczycieli Fizyki Łódź 2018 i wielu artykułów na ten temat. Przedstawione będę postaci kilku wybitnych nauczycieli fizyki: ks. Józefa Rogalińskiego, prof. Arkadiusza Piekary, prof. Szczepana Szczeniowskiego, prof. Stefana Pieńkowskiego, prof. Grzegorza Białkowskiego wielce zasłużonych dla wychowania pokoleń nauczycieli.

Zaprezentowane zostaną działania podejmowane w wielu ośrodkach, wspierające pogłębiane wiedzy fizycznej i pedagogicznej nauczycieli (szkoły dydaktyczne, studia podyplomowe, europejskie spotkania nauczycieli fizyki i przedmiotów przyrodniczych) i zachęcające uczniów do głębszego zainteresowania się fizyką (konkursy, wyjazdy do wyższych uczelni, festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie itp.).

W szczególności będą dyskutowane mocne i słabe strony obowiązującego obecnie systemu kształcenia nauczycieli. Przedstawione zostaną opinie kilku wyróżniających się nauczycieli fizyki dotyczące obecnej sytuacji i jej poprawy.

Dyskutowane również będą metody przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, ciągłego dokształcania się nauczycieli i poprawy jakości nauczania fizyki od przedszkola do szkół średnich.

Pokazany zostanie udział PTF w podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli fizyki.

Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik jest profesorem seniorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1987-91 był dyrektorem Instytutu Fizyki, a w latach 1993-1999 pierwszym dziekanem Wydziału Fizyki i przewodniczącym Forum Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Fizyki.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą własności dielektrycznych oraz struktury i dynamiki molekularnej układów molekularnych badanych metodami rozpraszania neutronów. Badania neutronowe wykonywał podczas wielokrotnych pobytów naukowych w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej.

Na Wydziale Fizyki UAM przez wiele lat m.in. wykładał mechanikę i wstęp do fizyki ciała stałego uzyskując wysokie oceny słuchaczy tych wykładów.

Od początku swojego zatrudnienia w UAM aktywnie uczestniczył w popularyzowaniu fizyki. Wygłosił wiele popularnonaukowych wykładów na wydziale, a także w szkołach i uniwersytetach trzeciego wieku.

Za swoją działalność dydaktyczną i popularyzatorską był wielokrotnie nagradzany m.in. nagrodą PAP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PTF, a miasto Leszno przyznało mu tytuł Honorowego Mieszkańca.

Prof. Nawrocik organizował przez wiele lat ogólnopolskie festiwale wpierw Fizyka na Scenie i następnie Nauki Przyrodnicze na Scenie, w których biorą udział nauczyciele i uczniowie z całej Polski. Nauczyciele, których wystąpienia zostały wyróżnione, uczestniczyli w europejskich festiwalach Physics on Stage i Science on Stage. Udział w wymienionych festiwalach dawał nauczycielom fizyki i nauk przyrodniczych szansę do pogłębienia swojej wiedzy i wymiany doświadczeń .

26 kwietnia 2020 r. godz. 9:15

Audytorium 0.03 Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Credits:

Photos by Marek Nowak UAM