Loading

Saith Nodwedd o Athro Brifysgol Dda Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) - Rhaglen Seminar a Gweithdy, Prifysgol Abertawe - Adnoddau DPP

Sgroliwch i lawr i weld amrywiaeth o adnoddau sy'n dilyn gwybodaeth ar ymchwil gwybodaeth a dadansoddiad modiwl a wnaeth ysbrydoli rhaglen SALT 'y 7C', 2017-19.

Y Dystiolaeth Gefndirol - Adborth Modiwl

Fe wnaeth SALT ddadansoddi sylwadau testun rhydd o'r myfyrwyr yn eu adborth o dros 200 o fodylau. Roedd yr 'ardaloedd o welliant' yn adnabyddedig, nodir fel:-

 • Cynnydd ym marciau dosbarth cyntaf
 • Gostyngiad yng nghyfradd methiant
 • Marciau dros y cyfartaledd

Gan ei fod yn annodd dweud beth yn union yw'r rheswm y tu ôl i'r gwellhad, mae'n amlwg pan fo'r cwestiwn yma'n cael eu gofyn...

'Beth yw'r peth gorau am y modiwl yma?'

.....mae llawer o'r sylwadau yn gysylltiedig â'r darlithydd, sut maent yn rhyngweithio gyda'r garfan o'r myfyrwyr, y dulliau addysgu a'r taclau maen nhw'n defnyddio.

Y Saith Egwyddor o Addysg Israddedig

Chickering & Gamson (1987, 1991)

Mae llawer o'r sylwadau adborth modiwl yn berthnasol, yn anfwriadol i 'Saith Egwyddor o Ymarfer Da mewn Addysg Is-raddedig', erthygl â gyhoeddwyd yn 1987 gan Arthur W. Chickering a Zelda F. Gamson. Fe gyhoeddwyd mewn llyfr yn 1991, 'Gweithredu'r Saith Egwyddor ar gyfer Ymarfer Da mewn Addysg Is-raddedig'. Fe wnaeth yr egwyddorion dyfu o adolygiad o ymchwil dros 50 mlynedd ar y ffordd bod athrawon yn addysgu a'r ffordd bod myfyrwyr yn dysgu gyda chefnogaeth, 'American Association for Higher Education', 'Education Commission of the States' a 'The Johnson Foundation'

Mae'r fideo byr yma'n esbonio'r egwyddorion mewn mwy o fanylder

I atgrynhoi, mae athrawon da israddedig yn...

 1. Annog cyswllt rhwng myfyrwyr a chyfadran
 2. Datblygu cytbwysedd a chydweithrediad ymhlith myfyrwyr
 3. Annog dysgu gweithredol
 4. Cyfathrebu disgwyliadau uchel
 5. Parchu doniau amrywiol a ffyrdd o ddysgu
 6. Pwysleisio'r amser ar dasg
 7. Rhoi adborth prydlon

Mae'r egwyddorion wedi...

"bwriadu fel amlinelliad ar gyfer aelodau cydadrannol, myfyrwyr a gweinyddwyr... i wella dysgu ac addysgu. Mae'r egwyddorion yn ymddangos fel synnwyr cyffredin da, ac mae hyn yn wir oherwydd bod llawer o athrawon a myfyrwyr wedi'u profi nhw ac mae ymchwil hefyd yn cefnogi. Maent wedi'u seilio ar 50 mlynedd o ymchwil ar y ffordd bod athrawon yn addysgu a'r ffordd bod myfyrwyr yn dysgu, sut mae myfyrwyr yn gweithio a chwarae gyda'i gilydd a sut mae'r myfyrwyr a'r gyfadran yn siarad â'i gilydd." (Chickering & Gamson, 1987, p1)

Mae'r egwyddorion yn darparu pwynt dechrau defnyddiol ar gyfer adlewyrchiad i staff ym Mhrifysgol Abertawe, gan ysbrydoli datblygiad proffesiynol parhaus mewn dysgu ac addysgu drwy'r rhaglen seminar a gweithdy a'r adnoddau cynhyrchir o ganlyniad iddynt. Mae'r botwm isod yn mynd i gyfrif mwy manwl o waith Chickering & Gamson, gyda rhai enghreifftiau o sut gall yr egwyddorion cael eu gweithredu mewn dysgu, addysgu ac asesiad.

Ble i ddarganfod am ddigwyddiadau...

Mae rhaglen seminar a gweithdy Saith Nodwedd o Athro Brifysgol Dda (7C yn fyr) SALT nawr yn ei drydedd flwyddyn. Bydd manylion i gofrestru am ddigwyddiad yn cael ei bostio ar y dudalen yma, yn ogystal â:-

 • Gwefan SALT (Digwyddiadau i ddod)
 • E-byst o Gynrychiolwyr SALT i holl staff ym mhob Ysgol neu Goleg
 • Bwletin dyddiol staff Prifysgol Abertawe (e-bost yn cael ei ddanfon i holl staff y Brifysgol)
 • Byrddau Digidol Prifysgol Abertawe
 • Calendr Digwyddiadau Prifysgol Abertawe (e-bost wythnosol ac ar wefan Prifysgol Abertawe)
 • Cyfrif Trydar SALT @susaltteam

Mae'r seminarau a'r gweithdai yn anelu i ddarlunio gweithrediad llwyddiannus o'r egwyddorion wrth ddarparu ysbrydoliaeth a chefnogaeth ar gyfer staff academig sydd eisiau datblygu eu hardal o ddysgu ac addysgu ymhellach. Ond, mae nawr gennym ni lawer o adnoddau rydym wedi casglu o'r digwyddiadau dros y dwy flynedd diwethaf; rydym yn teimlo bod hwn yn gallu cwrdd a'r galwad am adnoddau DPP sydd yn fwy hyblyg a chynaliadwy dywed staff hoffant astudio'n hyblyg, yn ychwanegol i sesiynau wyneb wrth wyneb.

Adnoddau DPP o'ch swyddfa neu'ch dyfais symudol

Mae'r mwyafrif o ddigwyddiadau 7C wedi/yn cael recordiad fideo, blog neu'r ddau, gellir ddarganfod trwy'r botymau o fewn y dudalen yma. Mae'r dudalen yma yn darparu mynediad i chi i adnoddau'r rhaglen dros y ddwy flynedd diwethaf, gallwch weithio gyda ar unrhyw adeg. Mae pob seminar a gweithdy 7C wedi anelu at gynulleidfa aml-ddisgyblaethol fel bod profiad cyfrannol yn gallu ysgogi a chefnogi datblygiad pedagogeg.

Digwyddiadau 2018/19

Fe wnaeth rhaglen 7C dechrau gyda'r Athro Richard Owen (Ysgol y Gyfraith Hilary Rodham Clinton) yn esbonio sut mae 'Dysgu drwy Brofiad' wedi cael ei weithredu ym maes ei hun, sut mae'r dull yma'n cwrdd â nifer o'r 7C a sut gall cael ei weithredu mewn disgyblaethau eraill.

Fe ddaeth yr ail sesiwn o'r drafodaeth a ddilynwyd sesiwn 'Adborth Clywedol' o'r flwyddyn ddiwethaf. Fe wnaeth fynychwyr gofyn am ragor o ddigwyddiadau gyda strategaethau sydd wedi cael eu ceisio i gael myfyrwyr i ymgymryd yn y broses adborth. Ar ddydd Mercher Tachwedd 14eg 1-2pm, fe wnaeth Dr Joanne Berry gyflwyno ar 'Gofnodion Adborth'.

Roedd trydydd digwyddiad 7C ar Gampws y Bae ar Ddydd Mercher, Ionawr 16eg. 'Dynamiaeth, Sgwrs a Her: Defnyddio Dysgu ac Asesu Gweithredol i Ennyn Diddordeb Dysgwyr Goddefol' gan Dr Patricia Xavier o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe. Roedd y digwyddiad yma yn ddefnyddiol i'r rheini oedd yn edrych am ffyrdd i gyflwyno dysgu gweithredol ac i wella cyfranogiad myfyrwyr mewn grwpiau mawr.

Ar y 20fed o Chwefror, roedd yna sesiwn yn cynnwys Peilot Dysgu Cyfunol Prifysgol Abertawe. Fe wnaeth y sesiwn yma enghreifftio ffyrdd o barchu doniau amrywiol a ffyrdd o ddysgu mewn dull cyfunol. Gaeth y sesiwn yma ei gynnal gan Melanie Hainke ac Eve Moriarty.

Cynhelir seminar Mawrth 6ed gan Dr Nigel Francis, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Fe wnaeth rhannu ei brofiad o 'trosi modiwl' gyda throsolwg ar ganlyniadau amlwg. Credir Nigel bod 'trosi' wedi helpu iddo ddod yn athro gwell, felly teitl'r sesiwn oedd 'Dod yn Athro Gwell - Trosi'r Dosbarth'

Cafodd y sesiwn ei hailadrodd gan Nigel fel rhan o 'Wythnos TEL DPP' SALT ar Gampws y Bae ar 15fed Mai. Roedd sesiwn campws Singleton wedi cael ei ffilmio ac mae'r fideo nawr ar gael i wylio drwy blog SALT isod neu drwy'r ddolen yma E-STREAM/Teledu SALT .

Digwyddiadau 2017/18

Fe wnaeth y seminar cyntaf gymryd lle ym mis Tachwedd ar Gampws y Bae, 'Lightboard ym Mheirianneg' gan Dr Richard Cobley a Dr Karen Ennser. (Blog a Recordiad Fideo yma)

Roedd yr ail un ar Gampws Singleton yn Chwefror, 'Cau'r Bwlch' gyda dysgu ar sail senario, gan Jon Hinkin. (Blog a Recordiad Fideo yma)

Roedd y drydedd ar Gampws Singleton ym mis Mawrth, ar 'Adborth Clywedol' gan Sandy George a Pete Hanratty o Ganolfan Llwyddiant Academaidd Prifysgol Abertawe. (Blog a Recordiad Fideo yma).

Roedd y pedwerydd a'r pumed ym mis Ebrill a Mai 2018, yn dangos sut mae'r 'Defnydd o Archifau mewn Dysgu ac Addysgu' yn Archifau Richard Burton Prifysgol Abertawe - yn helpu athrawon i gyrraedd nifer o'r saith egwyddor mewn ffyrdd ymarferol, creadigol a phleserus. Rydym wedi creu 'Padlet' o erthyglau ac adnoddau ar y defnydd o archifiau mewn dysgu ac addysgu.

Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (TEL) a'r 7C.

Mae gan Ddysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg neu 'TEL', y potensial i gofleidio'r saith egwyddor. Mae hyn yn dangos, wrth i ddulliau ddysgu ac addysgu datblygu ers gwaith Chickering a Gamson, mae'r egwyddorion o hyn yn berthnasol, hyd yn oed i ffyrdd newydd o wneud pethau.

Mae gwefan SALT yn cynnwys cymorth ar ffyrdd mae technoleg yn gallu cael ei ddefnyddio'n effeithiol yn dysgu ac addysgu addysg uwch gyda llawer o gysylltiadau i'r 7C. Wedi cyfuno gyda phedagogeg fwy traddodiadol, mae TEL yn gallu mwyhau'r cysylltiad wrth ddysgu a chreu perthnasau da rhwng dysgwyr ag athrawon mewn addysg uwch. Gwelir Adnoddau > Technoleg.

Mae Taclau TEL hefyd yn alinio i 'ABC Approach to Learning Design', UCL. Dyma Padlet o daclau sy'n gysylltiedig i 'Six Types of Learning' Diana Laurillard, sydd yn tanategu'r dull (ac yn ategu saith nodwedd 'Chickering and Gamson').

DPP SALT

Mae SALT yn darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd ychwanegol pedagogeg Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i staff Prifysgol Abertawe e.e Drws Agored, Cynwysoldeb, Dysgu wedi Trosi. Mae yna gyrsiau ar-lein, sesiynau i fynychu (neu wylio recordiad) ac adnoddau cefnogol a datblygiadol. Mae DPP SALT yn galluogi i athrawon newydd a phrofiadol Prifysgol Abertawe i ragori yn y 7C.

Mae cyrsiau wedi mapio Fframwaith y Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF) ac felly'n ddefnyddiol ar gyfer cais Cymrodoriaeth yr AAU. Mae SALT hefyd yn rhoi cynnig ar 'Open Digital Badges' wrth gwblhau rhai cyrsiau.

Yn olaf, dyma'r ddolen i dudalen flaen ein Gwefan. Mae tim SALT yn hapus i'ch helpu os oes angen unrhyw cymorth i ddarganfod beth sydd eisiau, felly peidiwch oedi cysylltu os oes angen (manylion o dan 'Cysylltwch a Ni').

Graddedigion Abertawe 2017

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â mynychu neu gyflwyno ar raglen seminar a gweithdy'r 'Saith Egwyddor o Athro Brifysgol Dda', neu am unrhyw gwestiynau am unrhyw gyfleoedd DPP arall, cysylltwch â Rhian Ellis, Datblygydd Academaidd yn SALT.

E-bost: r.e.ellis@abertawe.ac.uk

Dilyn SALT ar Drydar: @susaltteam #susaltcpd ; Dilyn Rhian ar Drydar: @rhianellis3

Credits:

Created with images by FeeBeeDee - "seven 2" • senjinpojskic - "connect jigsaw strategy"