Loading

Saith Nodwedd o Athro Brifysgol Dda Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) - Rhaglen Seminar a Gweithdy - Prifysgol Abertawe

Y Dystiolaeth Gefndirol - Adborth Modiwl

Fe wnaeth SALT ddadansoddi sylwadau testun rhydd yn yr adborth modiwl. Roedd 'ardaloedd o welliant' wedi' nodi fel:-

 • Cynnydd ym marciau dosbarth cyntaf
 • Gostyngiad yng nghyfradd methiant
 • Marciau dros y cyfartaledd

Roedd dros 200 o fodylau wedi cael eu dadansoddi. Gan ei fod yn annodd dweud beth yn union yw'r rheswm y tu ôl i'r gwellhad, mae'n amlwg pan fo'r cwestiwn yma'n cael eu gofyn...

'Beth yw'r peth gorau am y modiwl yma?'

.....mae llawer o'r sylwadau yn gysylltiedig â'r darlithydd, sut maent yn rhyngweithio gyda'r garfan o'r myfyrwyr, y dulliau addysgu a'r taclau maen nhw'n defnyddio.

Saith Egwyddor o Addysg Israddedig

Chickering a Gamson (1987; 1991)

Mae llawer o'r sylwadau adborth modiwl yn berthnasol, yn anfwriadol i 'Saith Egwyddor o Ymarfer Da mewn Addysg Is-raddedig', erthygl â gyhoeddwyd yn 1987 gan Arthur W. Chickering a Zelda F. Gamson. Fe gyhoeddwyd mewn llyfr yn 1991, 'Gweithredu'r Saith Egwyddor ar gyfer Ymarfer Da mewn Addysg Is-raddedig'. Fe wnaeth yr egwyddorion dyfu o adolygiad o ymchwil dros 50 mlynedd ar y ffordd bod athrawon yn addysgu a'r ffordd bod myfyrwyr yn dysgu gyda chefnogaeth, 'Cymdeithas Americanaidd ar gyfer Addysg Uwch', 'Comisiynydd Addysg y Taleithiau' a 'Sefydliad Johnson'.

Mae'r fideo yma yn esbonio'r egwyddorion yn fwy manwl

I atgrynhoi...

 1. Annog cyswllt rhwng myfyrwyr a chyfadran
 2. Datblygu cytbwysedd a chydweithrediad ymhlith myfyrwyr
 3. Annog dysgu gweithredol
 4. Cyfathrebu disgwyliadau uchel
 5. Parchu doniau amrywiol a ffyrdd o ddysgu
 6. Pwysleisio'r amser ar dasg
 7. Rhoi adborth prydlon

Mae'r egwyddorion wedi...

"bwriadu fel amlinelliad ar gyfer aelodau cydadrannol, myfyrwyr a gweinyddwyr... i wella dysgu ac addysgu. Mae'r egwyddorion yn ymddangos fel synnwyr cyffredin da, ac mae hyn yn wir oherwydd bod llawer o athrawon a myfyrwyr wedi'u profi nhw ac mae ymchwil hefyd yn cefnogi. Maent wedi'u seilio ar 50 mlynedd o ymchwil ar y ffordd bod athrawon yn addysgu a'r ffordd bod myfyrwyr yn dysgu, sut mae myfyrwyr yn gweithio a chwarae gyda'i gilydd a sut mae'r myfyrwyr a'r gyfadran yn siarad â'i gilydd." (Chickering a Gamson, 1987, p1)

Mae'r egwyddorion o hyd yn darparu pwynt dechrau defnyddiol ar gyfer adlewyrchiad i staff ym Mhrifysgol Abertawe, gan ysbrydoli datblygiad parhaus mewn dysgu ac addysgu drwy'r rhaglen seminar a gweithdy ynghŷd ag amrywiaeth o gyfleoedd DPP eraill.

Mae'r botwm isod yn mynd i ddisgrifiad mwy manwl o waith Chickering a Gamson, gyda rhai enghreifftiau o sut gall yr egwyddorion cael eu gweithredu mewn dysgu, addysgu ac asesiad.

Ble i ddarganfod am ddigwyddiadau...

Mae rhaglen seminar a gweithdy Saith Nodwedd o Athro Brifysgol Dda (7C yn fyr) SALT nawr yn yr ail flwyddyn. Mae digwyddiadau yn cael eu cynnal unwaith bob mis ar Ddydd Mercher, 13:00-14:00 mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws Prifysgol Abertawe. Bydd manylion i gofrestru am ddigwyddiad yn cael ei bostio yma, yn ogystal â:-

 • Gwefan SALT (Digwyddiadau)
 • Bwletin staff Prifysgol Abertawe
 • Byrddau Digidol Prifysgol Abertawe
 • Calendr Digwyddiadau Prifysgol Abertawe
 • E-byst o Gynrychiolwyr SALT i holl staff ym mhob Ysgol neu Goleg
 • Cyfrif Trydar SALT SUSALT@susaltteam

Mae'r seminarau a'r gweithdai yn anelu i ddarlunio gweithrediad llwyddiannus o'r egwyddorion wrth ddarparu ysbrydoliaeth a chefnogaeth ar gyfer staff academig sydd eisiau datblygu eu hardal o ddysgu ac addysgu ymhellach. Roedd llwyddiant o'r rhaglen 2017/18 wedi ysgogi parhad i 2018/19. Bydd rhaglen y flwyddyn yma yn cynnwys themau awgrymiadol o'r adborth oddi wrth fynychwyr. Er enghraifft:-

'Sut allwn ni cael ein myfyrwyr i ymgymryd ag adborth?'

(sylwad o fis Mawrth 2018)

Mae pob seminar a gweithdy 7C wedi anelu at gynulleidfa aml-ddisgyblaethol fel bod profiad cyfrannol yn gallu ysgogi a chefnogi datblygiad pedagogeg.

Digwyddiadau 7C 2018/19

Fe wnaeth rhaglen 7C dechrau gyda'r Athro Richard Owen (Ysgol y Gyfraith Hilary Rodham Clinton) yn esbonio sut mae 'Dysgu drwy Brofiad' wedi cael ei weithredu ym maes ei hun, sut mae'r dull yma'n cwrdd â nifer o'r 7C a sut gall cael ei weithredu mewn disgyblaethau eraill.

Fe ddaeth yr ail sesiwn o'r drafodaeth a ddilynwyd sesiwn 'Adborth Clywedol' o'r flwyddyn ddiwethaf. Fe wnaeth fynychwyr gofyn am ragor o ddigwyddiadau gyda strategaethau sydd wedi cael eu ceisio i gael myfyrwyr i ymgymryd yn y broses adborth. Ar ddydd Mercher Tachwedd 14eg 1-2pm, fe wnaeth Dr Joanne Berry gyflwyno ar 'Gyfnodolyn Adborth'.

Roedd trydydd digwyddiad 7C ar Gampws y Bae ar Ddydd Mercher, Ionawr 16eg. 'Dynamiaeth, Sgwrs a Her: Defnyddio Dysgu ac Asesu Gweithredol i Ennyn Diddordeb Dysgwyr Goddefol' gan Dr Patricia Xavier o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe. Roedd y digwyddiad yma yn ddefnyddiol i'r rheini oedd yn edrych am ffyrdd i gyflwyno dysgu gweithredol ac i wella cyfranogiad myfyrwyr mewn grwpiau mawr.

Ar y 20fed o Chwefror, roedd yna sesiwn yn cynnwys Peilot Dysgu Cyfunol Prifysgol Abertawe. Fe wnaeth y sesiwn yma enghreifftio ffyrdd o barchu doniau amrywiol a ffyrdd o ddysgu mewn dull cyfunol. Gaeth y sesiwn yma ei gynnal gan Melanie Hainke ac Eve Moriarty.

Cynhelir seminar Mawrth 6ed gan Dr Nigel Francis, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Fe wnaeth rhannu ei brofiad o 'trosi modiwl' gyda throsolwg ar ganlyniadau amlwg. Credir Nigel bod 'trosi' wedi helpu iddo ddod yn athro gwell, felly teitl'r sesiwn oedd 'Dod yn Athro Gwell - Trosi'r Dosbarth'

Cafodd y sesiwn ei hailadrodd gan Nigel fel rhan o 'Wythnos TEL DPP' SALT ar Gampws y Bae ar 15fed Mai. Roedd sesiwn campws Singleton wedi cael ei ffilmio ac mae'r fideo nawr ar gael i wylio drwy blog SALT isod neu drwy'r ddolen yma E-STREAM/Teledu SALT .

Digwyddiadau '7C' 2017-8

Fe wnaeth y seminar cyntaf gymryd lle ym mis Tachwedd 2017 ar Gampws y Bae, 'Lightboard ym Mheirianneg' (blog a recordiad fideo yma).

Roedd yr ail un ar Gampws Singleton yn Chwefror 2018, 'Cau'r Bwlch' gyda dysgu ar sail senario (blog a recordiad fideo yma).

Roedd y drydedd ar Gampws Singleton 'Adborth Clywedol' ym mis Mawrth 2018 (blog a recordiad fideo yma).

Roedd y pedwerydd a'r pumed ym mis Ebrill a Mai 2018, yn dangos sut mae'r 'Defnydd o Archifau mewn Dysgu ac Addysgu' - sef Archifau Richard Burton Prifysgol Abertawe - yn helpu athrawon i gyrraedd nifer o'r saith egwyddor mewn ffyrdd ymarferol, creadigol a phleserus. Bydd adnoddau ar y thema yma ar gael yn fuan!

Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (TEL), Pedagogeg Datblygiad Proffesiynol Parhaus SALT a'r 7C.

Mae gan Ddysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg neu 'TEL', y potensial i gofleidio'r saith egwyddor. Mae hyn yn dangos, wrth i ddulliau ddysgu ac addysgu datblygu ers gwaith Chickering a Gamson, mae'r egwyddorion o hyn yn berthnasol, hyd yn oed i ffyrdd newydd o wneud pethau.

Mae gwefan SALT yn cynnwys cymorth ar ffyrdd mae technoleg yn gallu cael ei ddefnyddio'n effeithiol yn dysgu ac addysgu addysg uwch gyda llawer o gysylltiadau i'r 7C. Wedi cyfuno gyda phedagogeg fwy traddodiadol, mae TEL yn gallu mwyhau'r cysylltiad wrth ddysgu a chreu perthnasau da rhwng dysgwyr ag athrawon mewn addysg uwch. Gwelir Adnoddau > Technoleg.

Mae SALT yn darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd ychwanegol pedagogeg Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i staff Prifysgol Abertawe e.e Drws Agored, Cynwysoldeb, Dysgu wedi Trosi. Mae yna gyrsiau ar-lein, sesiynau i fynychu (neu wylio recordiad) ac adnoddau cefnogol a datblygiadol. Mae DPP SALT yn galluogi i athrawon newydd a phrofiadol Prifysgol Abertawe i ragori yn y 7C.

Mae cyrsiau wedi mapio Fframwaith y Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF) ac felly'n ddefnyddiol ar gyfer cais Cymrodoriaeth yr AAU. Mae SALT hefyd yn rhoi cynnig ar 'Open Digital Badges' wrth gwblhau rhai cyrsiau.

Graddedigion Abertawe 2017

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â mynychu neu gyflwyno ar raglen seminar a gweithdy'r 'Saith Egwyddor o Athro Brifysgol Dda', neu am unrhyw gwestiynau am unrhyw gyfleoedd DPP arall, cysylltwch â Rhian Ellis neu Simon Gibbon yn SALT (manylion isod).

E-bost: r.e.ellis@abertawe.ac.uk / s.gibbon@abertawe.ac.uk

Dilyn SALT ar Drydar: @susaltteam #susaltcpd ; Dilyn Rhian ar Drydar: @rhianellis3 ; Dilyn Simon ar Drydar: @gibbonsimon

Credits:

Created with images by FeeBeeDee - "seven 2" • senjinpojskic - "connect jigsaw strategy"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.