ข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร นำเสนอจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รายงาน

การเก็บข้อมูลคุณธรรม และความเป็นพลเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

เขตบางกะปิ เขตบางรัก เขตราชเทวี

สมาชิก

น.ส.ชุธิดา โฮมหงษ์ 590112010002

น.ส.ประภาพร พรมวงค์ 590112010026

นายสาธิต อัตถาชน 590112010046

น.ส.ปฐมาวดี เกิดยงค์ 590112010047

นายดำรงศักดิ์ จันทร์ไพบูลย์590112010048

น.ส.สุนิตา เหลาชัย 59011201075

นายวิศิน ธีระวัฒน์ 590112010057

นายวงศกร ธีระวัฒน์ 590112010058

เสนอ

อาจารย์ นิติพล ธาระรูป

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา PA201 หลักรัฐประศาสนศาสตร์

ภาคเรียนที่2/2559

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อเสนอแนะ

1.ระบบการทำงานล้าช้าและตัวบุคคลากรที่ปฏิบัติงานล้าช้า

2.การประกาศใช้นโยบายให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามเห็นเหมาะสม

3.เข้าให้ถึงตัวประชาชนมากกว่านี้

แนวทางการแก้ไข

1.ปรับระบบใหม่ทั้งหมดตามความเหมาะสมกับองกรค์กรนั้นๆเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้อยู่ในความพึ่งพอใจของประชาชน บุคคลากรจัดอบรมหรือเปิดสอนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับระบบทั้งหมดขององค์กรนั้นๆ

2.การจัดทำหรือการออกนโยบายใดๆ ต้องมาจากความต้องการของประชาชนต้องมีการออกสำรวจไปยังทุกพื้นที่ของภูมิภาคต่างๆในประเทศของเรา ว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรมีความต้องการแบบใหน แล้วจึงประมวลผลเป็นภาพรวมมาออกนโนบายนั้น เพื่อลดความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างระชาชนกับรัฐบาล

3.บุคคลากรหรือเจ้าพนักงานตามองค์กรภาครัฐทุกกรที่ใกล้ชิดกับประชาชนต้องเข้าให้ถึงทุกครัวเรือน เพื่อลดการขัดแย้งเรื่องการจัดสรรงบปะมาณ

ภาพรวมในการสำรวจ

เขตบางกะปิ
เขตบางกะปิ
เขตราชเทวี
เขตบางรัก

3.ส่วนที่ 2 ตอบคำถาม

3.1 ท่านคิดว่า ประชาชนคิดเห็นอย่างไรในแนวทางการบริหารราชการไทย

-ประชาชนส่วนมากไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการและงานของการบริหารงานราชการเท่าที่ควรแต่ประชาชนก็ต้องการให้ภาครัฐหรือราชการตอบสนองความต้องการของตน

3.2แนวทางการบริหารราชการไทยในอนาคตควรเป็นอย่างไร และข้าราชการควรมีทักษะใดเพื่อรองรับกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการในอนาคต

-แนวทางการบริหารงานราชการไทยในอนาคตหน้าจะเป็นไปในทางแบบประชาธิปไตยกึ่งคอมมิวนิสต์ อีกทั้งข้าราชการควรมีทักษะในด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับกับแนวนโยบายของรัฐในปัจจุบัน และก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ

3.3 ขอให้ท่านนำขอบข่ายทางรัฐประศาสนศาสตร์1 ขอบข่ายมาวิเคราะห์ว่าขอบข่ายสามารถอธิบายการบริหารราชการไทยปัจจุบัน

-ขอบข่าย รปศ.กับสาขาวิชาสังคมวิทยาก็คือรัฐประศาสนศาตร์เป็นการศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะการทำความเข้าใจและทำการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่มีอยู่ในสังคมเพราะขนบธรรมเนียมประเพณีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมอย่างยิ่งถ้าหากทางราชการได้ละเลยในส่วนนี้แล้วอาจส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมของรัฐไม่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้แล้ววิชาสังคมวิทยายังสามารถอธิบายถึงรูปแบบการบริหารงานภายในหน่วยงานราชการได้ ในการออกแบบของรูปแบบการบริหารงานภายในหน่วยงานราชการ ผู้บริหารจำเป็นต้องศึกษาถึงวัฒนธรรมหรือประเพณีภายในหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน เช่น การศึกษาถึงแบบแผนในการติดต่อสื่อสารของบุคคลภายในองค์การ การศึกษาถึงความเชื่อของผู้ปฏิบัติงานต่อผู้นำในองค์การ การทำความเข้าใจแบบนี้จะช่วยให้การบริหารงานภายในองค์การมีความสงบและความเรียบร้อย

3.4การทำงานชิ้นนี้ทำให้ท่านได้เรียนรู้อะไร

- การทำงานชิ้นนี้ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ เนื่องจากประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปในด้านต่างๆ และยังมีบุคคลที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเท่าที่ควรดังนั้นการทำงานชิ้นนี้จึงทำให้ทราบปัญหาของการบริหารงานภาครัฐมากขึ้น

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.