Foto Oppgave

SNURRENDE SELVPORTRETT, tok kameraet og snurret på stolen mens jeg tok bilde.

Lukkertid 1/2
lukkertid 1/20

Bildet ble mer blurry jo lengre jeg satt lukker tida.

Minst mulig f-tall
størst f-tall
zooming, men jeg tok bilde.
størst mulig iso
lavest mulig iso, vet ikke hvorfor bildet ble så ufokusert når jeg tok biler med lav iso.

Credits:

mati

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.