JYPOT Järjestöyhteistyöllä oleskeluluvan saaneille polkuja työelämään -osahanke

Digiolkkarista työelämään -hankekokonaisuus

JYPOT-osahanketta toteuttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). JYPOT on osa Digiolkkarista työelämään -hankekokonaisuutta, jota hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Turun Seudun TST ry ja Diak. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2016–31.12.2018.

Osahankkeen kohderyhmänä ovat helsinkiläiset maahanmuuttajat. Päätavoitteena on järjestöjen verkostoyhteistyön ja starttivalmennusten avulla sujuvoittaa oleskeluluvan saaneiden työelämäpolkuja ja kiinnittymistä työelämään sekä kielen oppimista

Osatavoite 1. Maahanmuuttajien työllistymistä tukevien järjestöjen verkostoyhteistyön rakentaminen

Tavoitteena on rakentaa maahanmuuttajia koulutus- ja työllistymispoluilla tukevien järjestöjen tavoitteellista yhteistyötä Helsingissä. Luokitellut tiedot järjestöjen kansalaistoiminnasta ja maahanmuuttajille suunnatusta toiminnasta tallennetaan kaikkien vapaasti käytettävissä olevalle digitaaliselle alustalle. Tavoitteena on julkisten palveluiden ja järjestöjen kansalaistoiminnan yhteistyön tiivistäminen siten, että kaikkien toimijoiden osaamista hyödynnetään tehokkaasti ja voidaan rakentaa yksilöllisempiä palvelupolkuja. Eri toimijoiden työnjakoa kehitetään, jotta oleskeluluvan saaneiden kielen oppiminen ja kiinnittyminen koulutukseen ja työelämään tehostuu.

Osatavoite 2: Työelämään valmistavat starttivalmennukset

Valmennuspilottien sisältö koostuu vertaisryhmätoiminnasta, yksilöohjauksesta ja vertaismentoroinnista. Vertaisohjaaja puhuu samaa kieltä kuin valmennukseen osallistuja. Vertaismentoroinnissa opiskelemassa tai työelämässä olevat sekä yrittäjinä toimivat maahanmuuttaja-taustaiset henkilöt toimivat henkilökohtaisina opastajia ja samaistumiskohteina, jotka luovat uskoa työelämään pääsystä.

Kaikissa starttivalmennusryhmissä hyödynnetään rakennettua järjestöjen verkostoyhteistyötä ja selvitetään millainen työllistymistä edistävä kansalais- ja järjestötoiminta auttaisi valmennettavia työllistymistavoitteiden saavuttamisessa. Osallistujat ovat mukana suunnittelemassa valmennuksia.

Lisätiedot: Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Pia Sahonen, projektipäällikkö: pia.sahonen@diak.fi / 040 552 2742

Hanna Hovila, suomen kielen opettaja, hanketyöntekijä: hanna.hovila@diak.fi / 0400 910 660

Ahmed Cherifi, vertaisohjaaja, hanketyöntekijä: ahmed.cherifi@diak.fi / 040 509 4313

Digiolkkarista työelämään -hankekokonaisuutta osarahoittaa 6Aika ESR ja rahoittava viranomainen on Hämeen ELY-keskus. Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kuutoskaupungit ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku. www.6Aika.fi

Credits:

Created with images by geralt - "play stone network networked"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.