Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 20 april 2020

Omdat Hij leeft

Zending

Dit is Khrys Lyn.

Via stichting Woord en Daad ontvingen we bericht dat ons zendingssaldo op dit moment onvoldoende is om het maandelijkse bedrag van € 30,- te incasseren voor het levensonderhoud van ons sponsorkind. Nu de kinderen niet meer naar school gaan komt er natuurlijk geen zendingsgeld meer binnen en is het saldo op de zendingsrekening inmiddels beneden de € 30,- gedaald. Daarom vragen we om uw hulp om te kunnen voorzien in het levensonderhoud van ons Plan kind Khrys Lyn.

Via onderstaande knop kunt u ieder gewenst bedrag zeer eenvoudig overmaken. Uiteraard kan uw gift ook rechtstreeks overgemaakt worden op onze zendingsrekening NL65 INGB 0659 2635 21 ten name van Stichting vrienden School met de Bijbel De Driesprong.

Een nieuwe beginsituatie of toetsen en achterstanden wegwerken

Aanstaande dinsdag presenteert het kabinet de plannen voor de komende periode. Vooruitlopend op deze plannen heeft de onderwijsraad een advies gegeven wat, kort door de bocht, neerkomt op het zo snel mogelijk wegwerken van achterstanden door verlengde schooldagen en kortere vakanties. Hierop zijn veel reacties gekomen vanuit het onderwijsveld. Volkomen terecht naar mijn mening. Het lijkt me zeer wenselijk vast te houden aan onze kernwaarden die we in ons eigen jaarplan hebben geformuleerd en waarop onze visie en missie is gebouwd. Uiteraard zullen de verschillen tussen de kinderen na deze periode van thuisonderwijs groter zijn dan ooit. Het past bij onze visie om allereerst de veiligheid en het vertrouwen te waarborgen op het moment dat de kinderen weer op school komen. Vervolgens brengen we in beeld hoe het onderwijs in de afgelopen periode is geland, waarna we in rust en met de nodige structuur samen aan de slag gaan vanaf dit nieuwe beginpunt. De kleinschaligheid van onze school heeft het grote voordeel dat we met wat aanpassingen zeer snel kunnen voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Omdat we gewend zijn flexibel te werken (denk hierbij aan wisselende combi’s, groepsdoorbrekend werken en zorg op maat) kunnen we deze kracht gebruiken om goed in te spelen op de nieuwe situatie die straks zal ontstaan. We willen een leergemeenschap zijn en blijven waar ieders kansen en mogelijkheden worden gezien en ten volle worden benut met behoud van onze kernwaarden.

Kernwaarden Driesprong

Zoek in deze tijd ook vooral de positieve dingen met kinderen

Negatieve dingen hebben ook hun positieve kanten. Laten we die niet uit het oog verliezen en er samen met de kinderen iets van maken! Wat als de kinderen een deel van het schooljaar kwijt zijn? Wat als ze in plaats van wiskunde leren koken? Om kleren te naaien? Opruimen? Om planten te laten groeien in de tuin? Als ze liedjes leren zingen voor hun grootouders of hun jongere broers en zussen? Als ze leren om voor huisdieren te zorgen? Als ze hun verbeelding ontwikkelen en een schilderij schilderen? Als ze leren om verantwoordelijker te zijn en verbonden te zijn met het hele gezin in huis? Als wij ouders ze leren goede mensen te zijn? Als je leert en weet dat samen en gezond zijn veel beter is dan het nieuwste mobieltje hebben? Misschien missen we dat, en als ze het leren hebben we misschien geen tijd verloren, misschien hebben we een geweldige toekomst gewonnen."

In gesprek met elkaar

Leefstijl heeft handige gesprekskaartjes gemaakt om als ouder en kind met elkaar in gesprek te gaan over verschillende aspecten die kunnen spelen in de huidige thuissituatie. Klik op onderstaande link om de gesprekskaartjes te kunnen downloaden.

Bibliotheek thuis

De Bibliotheek draagt graag een steentje bij aan goed onderwijs thuis. Via onderstaande link vindt u deel 4 van de nieuwsbrief Digitale diensten.

Via onderstaande link komt u bij een blog voor ouders/verzorgers, vol met tips om je kinderen aan het lezen te krijgen/houden.

Oud papier inzameling 9 mei gaat wèl door!

Inmiddels bereiken ons berichten dat in verschillende huishoudens het oud papier zich behoorlijk begint op te stapelen. In overleg met de ouderraad is daarom besloten de komende inzameling door te laten gaan met inachtneming van de benodigde afstand. In de praktijk komt dit op het volgende neer: We vragen u het opgespaarde oud papier op zaterdag 9 mei te komen brengen en zelf te willen storten in de geplaatste container(s). Aangezien veel mensen hun oud papier voor ons opgespaard hebben verwachten we niet genoeg te hebben aan één container en worden er, na toestemming, twee containers op het kerkplein geplaatst. Twee ouders zullen namens de school aanwezig zijn voor toezicht. In verband met hun eigen gezondheid zullen zij echter het papier niet in ontvangst nemen. Op deze manier hopen we op een veilige manier toch het gespaarde oud papier in te kunnen zamelen.

Examen typeles: iedereen geslaagd!

Alle kinderen zijn geslaagd voor het typediploma en ze hebben mooie resultaten behaald, waar ze trots op mogen zijn. De kinderen hebben allemaal een persoonlijk berichtje gehad dat ze zijn geslaagd, met de behaalde score. De diploma’s krijgt de school rond 20 april als alle examens van de typeschool van april achter de rug zijn. Afhankelijk van hoe het er dan voor staat met het coronavirus bekijkt Els hoe ze het verder zal doen met de diploma’s. De kinderen zijn hierover ook geïnformeerd. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Schoolmaatschappelijkwerk

Zit je ergens mee en wil je erover praten? Of weet je niet hoe je iets moet oplossen? Vertel het aan de maatschappelijk werker van Avedan. Samen bespreken we wat je nodig hebt om jouw situatie te verbeteren. Wij zijn er voor jou.

Leuk bedankfilmpje

Onderstaand filmpje is een leuk bedankje van de stad Rotterdam voor de kinderopvang en het onderwijsveld. Uiteraard geldt dit voor ons allemaal. We zijn trots op de professionals die zorgdragen voor onderwijs en opvang voor onze kinderen. Heel erg bedankt collega’s! (Gedicht: Derek Otte)

Jarig

Lied van de maand

Groep 5/6: Psalm 93: 1

Groep 7/8: Gezang 3: 1

Oud papier

Plein vegen vervalt

Volgende nieuwsbrief maandag 18 mei

Created By
Team De Driesprong
Appreciate

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van - "Spring Bird · Free photo on Pixabay" • Hannah Tasker - Patricia Prudente - "bambole"