Expeditie Nederlands Project Quadraam Havo 3 '16/'17

Doel: Een vernieuwd curriculum Nederlands voor havo 3 op het candea college

Onderscheid tussen kernonderdelen (de basis) en projecten.

Opmerkingen vooraf bij de kernonderdelen

Opmerkingen vooraf:

Voor ieder kernonderdeel +/- 2 tot 3 weken les
Op jaarbasis ongeveer 14 tot 16 weken les in deze kernonderdelen
De bestaande methode Nieuw Nederlands zullen we niet gebruiken
In plaats daarvan naslagwerk via: Drive Het Schoolvak Nederlands, Learnbeat, Plot26, VO-content
We zullen formatief toetsen waarbij leerlingen van hun fouten leren
We zullen dit jaar géén cijfers geven!
De kernonderdelen moeten zeer goed beheerst worden (70% tot 80% van een toets moet goed zijn)
De Kernonderdelen

De kernonderdelen:

 • Leesvaardigheid - [leesstrategieën] [basis tekstanalyse] [argumentatie]
 • Spelling - [werkwoordspelling] [leestekens]
 • Grammatica - [Zinsontleden en woordbenoemen (basis)] [Zinsniveau (samengestelde zin en beknopte bijzin)]
 • Formuleren - [Incongruentie] [Verwijswoorden]
 • Fictie - [Literaire begrippen]
Opmerkingen vooraf bij de projecten

Opmerkingen vooraf:

Voor ieder project ongeveer 2/3 weken
In alle projecten komen meerdere vaardigheden van het vak Nederlands aan bod.
Projecten sluiten aan bij de echte wereld/ maatschappij
Gedurende projecten bezoek van gastsprekers

De projecten:

 • Project Nieuws [Leerlingen maken een interactieve nieuwspagina]
 • Project Poëzie [Beeldspraak & rijm worden behandeld aan de hand van Nederlandse muziek]
 • Project Dragon Den [Een idee wordt bedacht en gepitcht]
 • Project Debat [Leerlingen leren debatteren met als doel: het winnen van het lagerhuistoernooi]
 • Project Methode [ Leerlingen schrijven gezamenlijk een hoofdstuk voor een methode, bijvoorbeeld Spelling]
 • Project Fictie [Leerlingen lezen in groepen een boek]

ICT-gebruik

 • Leerlingen schrijven blogs
 • Leerlingen maken video's, filmpjes en animaties
 • Leerlingen leren betrouwbare informatie te zoeken
 • Leerlingen gebruiken hun smartphone of tablet en computer
 • Leerlingen gebruiken educatieve apps, zoals Socrative, Nearpod, Drillster, Kahoot!

Formatief toetsen

Het uitgangspunt van formatief toetsen is dat leerlingen inzicht krijgen in dat wat ze al goed beheersen, en dat waar ze nog extra in moeten oefenen. Leren van je fouten in plaats van afgerekend worden op. Dat vereist een andere mindset van zowel de docent als leerling. Indien mogelijk willen we Test-Correct gebruiken.

Onderzoek

Het project zal gedurende het gehele jaar gemonitord worden door de universiteit van Utrecht. Daarbij zal gekeken worden naar het leerrendement, leermotivatie en de metacognitieve vaardigheden.

Delen

Tijdens dit project delen we al onze ideeën en ons lesmateriaal. In ruil daarvoor vragen we aan docenten binnen Quadraam, maar ook in de rest van Nederland om kritisch mee te denken. Zo maken we gezamenlijk een vernieuwd curriculum voor Nederlands. Wil je op de hoogte blijven? Word dan lid van deze facebookgroep:

Created By
Arnoud Kuijpers
Appreciate
Created with images by jarmoluk - "apple education school"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.