Loading

Twój wybór: Zabezpieczona sieć wifi

Wybór zabezpieczonej sieci nie był zły. Ale nie mozesz złamać hasła dostępu. Tracisz cenne minuty. Nagle słyszysz kroki na korytarzu.

Odcieli CI drogę ucieczki Mają Cię!!!

Credits:

Created with images by typographyimages - "headache head ache pain"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.