L' ATOM MODELS ATÒMICS

Uns 400 anys abans de Crist, el filòsof grec Demòcrit va considerar que la matèria estava constituïda per petitíssimes partícules que no podien ser dividides en altres més petites. Per això, va cridar a aquestes partícules àtoms, que en grec vol dir "indivisible"

MODELS ATÒMICS

JOHN DALTON

Explica la de minúscules partícules esfèriques, indivisibles i immutables,iguals entre si en cada element químic.

J.J.THOMSON

D'aquest descobriment va deduir que l'àtom devia ser una esfera de matèria carregada positivament, en l'interior estaven incrustats els electrons.

E.RUTHERFORD

Va deduir que l'àtom havia d'estar format per una escorça amb els electrons girant al voltant d'un nucli central carregat positivament.

ALTRE HOME IMPORTANT:

NIELS BOHR

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.