Loading

Pablo Súkromná základná umelecká škola

KTO JE PABLO?

Pablo je Súkromná základná umelecká škola založená v roku 2011 v Trnave. SZUŠ Pablo je jednoodborová (výtvarný odbor) akreditovaná škola, pôsobiaca na Hlavnej ul. 16 v centre mesta.

Sme škola s rodinnou atmosférou, ktorá ponúka kvalitné podmienky pre objavenie tvorivého priestoru, kompletné materiálové vybavenie školy a starostlivo vyberaných pedagógov.

Pablopríbeh

Ako to všetko začalo? Mgr. Juraj Ezechiaš a Mgr. Miloš Čápka.

Pablopríbeh začína prirodzeným vyústením vzťahu učiteľa a žiaka v kolegiálny vzťah. Pokračuje pretavením spoločných myšlienok v ideu postaviť funkčnú dynamickú školu s etickým kódexom.

Pablo predstavuje dieťa, meno chlapca, tiež meno Pabla Picassa, evokuje šťastný príbeh španielskeho chlapca.

SZUŠ Pablo navštevuje viac ako 250 žiakov.

MISIA ŠKOLY

Výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom umenia

 • kultivácia a socializácia žiaka v prostredí s odborným zameraním, žiak dostáva podnety, učí sa vnímať
 • vzdelávanie v odborných predmetoch: kresba, maľba, grafika, modelovanie, dizajn, …
 • formovanie osobnosti žiaka v jej celistvosti, vkusová orientácia, estetické, rozumové a citové vnímanie, výchova k medziľudskej komunikácii a znášanlivosti
 • vizuálna a kultúrna gramotnosť, rozvoj schopnosti čítať a rozumieť obrazom, myslieť v obrazoch, schopnosť aplikovať obrazy v komunikácii
 • príprava na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním
 • inšpirácia a motivácia k samostatnej aktivite

HODNOTY

 • výchova plnohodnotného človeka so schopnosťou svet nielen užívať, ale ho aj spoluvytvárať
 • profil absolventa – svojbytná osobnosť schopná obhájiť svoje postoje voči spoločnosti pasívneho konzumu
 • naša školská metodika zdôrazňuje medzipredmetové i nadpredmetové vzťahy, tj. komplexné poznávanie sveta v rovine racionálnej i duchovnej

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 • kvalitný vzdelávací program s vysokým étosom

Cez aktívne výtvarné vyjadrovanie a cez výtvarné koncepty, ktoré nie sú v zážitkovej forme tematizované v obsahoch iných predmetov kultivujeme citlivosť, vnímavosť a rozumovú reflexiu sveta.

 • výchovno-vzdelávací systém má svoje osnovy a štruktúru: vertikálne je členený do tematických radov (okruhov) a horizontálne do edukačných tém (výtvarných problémov)

PABLO INOVÁCIE

Pablobienále

Módna prehliadka na Pablobienále II. – absolventské práce II. st. 2018
 • originálna polyekranová prezentácia výtvarných prác žiakov a pedagogických prístupov
 • spôsob prezentácie výtvarných prác metódou polyekranu v škole i na výstavách predstavuje silný motivačný prvok s didaktickým zámerom ukázať rôznorodosť, osobitosť, i účinnosť výtvarných prác detí v jednom tematickom koncepte

fotografie tu:

Pabloplenér Zaježová

luminografia

Umenie v prírode - cesta čistoty

 • príroda ako archetyp vnútorného učiteľa
 • zmyslové vnímanie a intuitívne vyciťovanie
 • koncentrácia na podstatu
 • pozorovanie, analýza, vhľad
 • duchovné formotvorné prvky výtvarného jazyka

fotografie tu:

Vydavateľská činnosť a ilustrovanie kníh pre deti

Ježko Dežko – Ján Čápka

Na tvorbe knižných ilustrácií (technika koláže) spolupracovalo 40 žiakov rôznych vekových kategórií od 6 do 12 rokov.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES

 • osobnosť učiteľa (vzdelanie, prax, profesionálne výtvarne činní, profesionalita, obetavosť a tímovosť)
 • starostlivý výber pedagógov
 • projektové vyučovanie založené na nadväznosti úloh
 • nové najmodernejšie výtvarné alternatívy a koncepcie
 • akceptovanie individuality a rôznorodosti
 • výtvarný výchovný proces ako komplexný spôsob poznávania sveta s podielom všetkých zložiek osobnosti žiaka

PROFIL ABSOLVENTA

 • vychádza z hodnôt školy
 • je pripravený na ďalšie štúdium na strednej, alebo vysokej škole výtvarného zamerania
 • dosahuje vysoký stupeň výtvarnej a vizuálnej gramotnosti
 • pozná základné výtvarné techniky a charakteristické znaky historických slohov a štýlov
 • akceptuje rozmanitosť výtvarných prejavov
 • vie sformulovať a obhájiť vlastný názor

Absolventská práca

Alexandra Habalová: "Vo svojej práci som sa venovala téme jemnosť a ľahkosť ženy. Práve tieto dva atribúty sú podľa mňa charakteristickou črtou každej ženskej bytosti."
Naďa Benková: Kontrast muža a ženy, slnka a mesiaca, čiernej a bielej "Muži a ženy sú si rovní, pretože sme všetci v prvom rade ľudia. No zároveň je medzi nami cítiť veľký rozdiel...No aj napriek kontrastu tieto dva odlišné aspekty patria k sebe a tvoria jeden celok."
Eliška Soľavová: Voľnosť, ľahkosť, vánok, lúka "Nie jeden, ale všetky kvety vnímam ako nádhernú metaforu pre rozmanitosť žien. Každý kvet, i keď z toho istého druhu je odlišný."
Natália Obrátilová: Emancipácia, sila, odvaha, dominancia "Moja krvavo červená sukňa je odkazom na feminizmus v umeleckom hnutí 60-tych rokov 20. storočia. Doslova symbolizuje vzopretie sa konvenciám z tohto obdobia."
Paulína Demovičová: "Lotos je obrazom prvopočiatku sveta, vzniku života. Je symbolom znovuzrodenia, krásy, života, šťastia, čistoty i duchovnosti, jednoty mikro a makrokozmu, symbolom harmónie mužského i ženského počiatku."
Diana Gálovičová: Ženskosť, príťažlivosť, dominancia a zmyselnosť "Sila a pôvabnosť tu odhaľujú ženské telo, ktoré sa nepodmaňuje skrývaniu krásy. Inšpiráciou sa mi stali tulipány a typické ženské záležitosti ako červené pery, lodičky a iné."
Megi Žáková: Ženy sú kvety a robia svet krajším miestom "Spoločnosť ženám od histórie vešala na krk okovy...Inšpirovala ma absurdná veta, že žena patrí za šporák... Moje dielo predstavuje tú ženu, ktorá sa rázne vysporiada s touto nálepkou a vzdorovito použije formu na pečenie ako doplnok."

NÁŠ TÍM

umelecký riaditeľ, zakladateľ školy, výtvarný pedagóg
výkonný riaditeľ, zakladateľ školy, výtvarný pedagóg
výtvarný pedagóg, pomocný asistent
výtvarný pedagóg
výtvarný pedagóg
výtvarný pedagóg
výtvarný pedagóg
výtvarný pedagóg

KONTAKT

Súkromná základná umelecká škola, Zámočnícka 36/1 Trnava 917 01 Trnava

IČO: 42286611 | DIČ: 2023338515

IBAN SK9075000000004014344590

kontaktná adresa: Hlavná 16, 917 01 Trnava

e-mail: szus.pablo@gmail.com | telefón: +421 911 058 557, +421 948 341 160

sledujte nás na:

Created By
Lea Loviskova
Appreciate