Vindenergi

Vi har valgt at vores el skal komme fra en vindmølle på Langeland. Når du gæster et af vores BRØD-Atelier, har du også mulighed for at bruge vores vindenergi.

LAd op med Vindenergi

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.